வணிக அமைப்புகள்

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
வணிக அமைப்புகள் by Mind Map: வணிக அமைப்புகள்

1. உரிமை அடிப்படையில்

1.1. தனியார் துறை

1.2. அரச (பொது) துறை

2. நோக்க அடிப்படையில்

2.1. இலாப நோக்கு உள்ள வணிக அமைப்புகள்

2.1.1. தனியார்

2.1.2. பொது

2.2. இலாப நோக்கற்ற வணிக அமைப்புகள்

2.2.1. தனியார்

2.2.2. பொது

3. பருமன் அடிப்படையில்

3.1. சிற்றளவு, நடுத்தர வணிகம்

3.2. பேரளவு வணிகம்