Cơ kỹ thuật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cơ kỹ thuật by Mind Map: Cơ kỹ thuật

1. Khung chương trình đào tạo

1.1. Kiến thức chung

1.1.1. Triết học Mác - Lênin

1.1.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

1.1.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

1.1.4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

1.1.5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1.6. Tiếng Anh B1

1.1.7. Giáo dục thể chất

1.1.8. Giáo dục quốc phòng an ninh

1.2. Kiến thức theo lĩnh vực

1.2.1. Đại số

1.2.2. Giải tích 1

1.2.3. Giải tích 2

1.2.4. Vật lý đại cương 1

1.2.5. Vật lý đại cương 2

1.2.6. Giới thiệu về Công nghệ thông tin

1.2.7. Nhập môn lập trình

1.3. Khối kiến thức theo khối ngành

1.3.1. Xác suất thống kê ứng dụng

1.3.2. Phươn pháp tính trong kỹ thuật

1.4. Khối kiến thức theo nhóm ngành

1.4.1. Cơ học kỹ thuật 1

1.4.2. Cơ học kỹ thuật 2

1.4.3. Matlab và ứng dụng

1.4.4. Lý thuyết điều khiển tự động

1.4.5. Hình họa kỹ thuật và CAD

1.5. Khối kiến thức ngành

1.5.1. Cơ học chất lỏng

1.5.2. Kỹ thuật mô hình - mô phỏng

1.5.3. Phương pháp thực nghiệm trong cơ học

1.5.4. Nhiệt động lực học kỹ thuật

1.5.5. Lý thuyết cắt gọn kim loại

1.5.6. Kỹ thuật hiển thị máy tính

1.5.7. Thủy khí động lực ứng dụng

1.5.8. Máy CNC và CAD/CAM

1.5.9. Kỹ năng khởi nghiệp

2. Kĩ năng

2.1. Kĩ năng cá nhân

2.1.1. Có tư duy sáng tạo

2.1.2. Có tư duy phản biện

2.1.3. Biết đề xuất sáng kiến

2.2. Kĩ năng làm việc theo nhóm

2.2.1. Kỹ năng đánh giá chất lượng làm việc

2.2.2. Kỹ năng hợp tác với thành viên trong nhóm

2.2.3. Kỹ năng chia sẻ thông tin trong nhóm

2.3. Quản lý và lãnh đạo

2.3.1. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm

2.3.2. Kỹ năng quản lý thời gian, nguồn lực

2.4. Kỹ năng giao tiếp

2.4.1. Kỹ năng truyền đạt vấn đề

2.4.2. Kỹ năng lập luận, sắp xếp ý tưởng

2.4.3. Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

2.5. Biết quản lý dự án

2.6. Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, điện tử, đa truyền thông

2.7. Kỹ năng bổ trợ

2.7.1. Đương đầu với thách thức, rủi ro

2.7.2. Thích nghi đa văn hóa

2.8. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ

3. Cơ hội việc làm

3.1. Kỹ sư kỹ thuật, thiết kế, quản lý nhóm, dự án

3.1.1. Các cơ sở nghiên cứu, thiết kế

3.1.2. Doanh nghiệp liên quan

3.1.3. Nhà máy công nghiệp, khu công nghiệp

3.2. Chuyên viên phân tích, tư vấn kinh doanh

3.2.1. Các công ty tổ chức tư vấn

3.2.2. Phát triển mẫu mã sản phẩm

3.2.3. Các doanh nghiệp

3.3. Nghiên cứu viên và giảng viên

3.3.1. Các cơ sở giáo dục đại học

3.3.2. Các cơ sở nghiên cứu