Working Skill

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Working Skill by Mind Map: Working Skill

1. 1. Kỹ năng chung: Tiếp nhận và xử lý công việc

1.1. 1.1 Đọc hiểu plan và tiếp nhận việc

1.2. 1.2 Nghĩ cách làm, phân chia nhỏ công việc

1.3. 1.3 Thực thi công việc

1.4. 1.4 Tự kiểm tra tiến độ, vấn đề

1.5. 1.5 Báo cáo vấn đề

1.6. 1.6 Tự review, kiểm tra, rà soát input, output

1.7. 1.7 Bàn giao sản phẩm và các lưu ý

2. 2. Kỹ năng chuyên môn: Fix bug

2.1. 2.1 Xác nhận nội dung bug

2.2. 2.2 Tái hiện bug

2.3. 2.3 Khoanh vùng nguyên nhân bug

2.4. 2.4 Xác định chính xác nguyên nhân bug

2.5. 2.5 Fix bug, xác định phạm vi ảnh hưởng và tự kiểm chứng

2.6. 2.6 Bàn giao lại thông tin fix bug, phạm vi ảnh hưởng