บทที่2 นวัตกรรมเเละเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่2 นวัตกรรมเเละเทคโนโลยี by Mind Map: บทที่2 นวัตกรรมเเละเทคโนโลยี

1. ปัญญาประดิษฐ์

1.1. เเนวคิดด้านปัญญาประดิษฐ์

1.1.1. 1.การรับรู้

1.1.2. 2.การเเทนความรู้เเละการใช้เหตุผล

1.1.3. 3.การเรียนรู้

1.1.4. 4.การปฎิสัมพันธ์

1.1.5. 5.ผลกระทบทางสังคม

2. การประมวลผลเเบบคลาวด์

2.1. 1.สำหรับบุคคลทั่วโลก

2.2. 2.สำหรับภาคธุรกิจ

2.3. 3.ตัวอย่างการใช้บริการลาวด์

3. อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

3.1. ความสำคัญของอินอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

3.1.1. 1.สมองกลฝังตัวเเละเซ็นเตอร์

3.1.2. 2.เกย์เวย์เเละเครือข่าย

3.1.3. 3ส่วนสนับสนุนการบริการ

3.1.4. 4.เเอปพลิเคชั่น

4. เทคโนโลยีเสมือนจริง

4.1. 1.ศูนย์สุขภาพอัจฉริยะ

4.1.1. 2.บ้านอัจฉริยะ

4.1.1.1. ฟ่าร์มอัจฉริยะ

4.2. 2.หลักการทำงานของความเป็นจริง

4.3. 2.1.สภาพเเวดล้อม

4.4. 2.2.วัตถุเสมือนที่เป็นภาพข้อความ หรือวิดีโอ

4.5. 2.2.1.ด้านการศึกษา

4.6. 2.2.2.ด้านการท่องเที่ยว/การเดินทาง

4.7. 2.2.3.ด้านการโฆษณาเเละการส่งเสริมการขาย

4.8. 2.2.4.ด้านความบันเทิง/เกมส์

4.9. 2.2.5.การใช้งานความรู้เป็นจริงเสมือน