คู่มือผู้มีประกันตน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คู่มือผู้มีประกันตน by Mind Map: คู่มือผู้มีประกันตน

1. หลักประกันสังคม

1.1. การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิต ในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ในโลกส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตายหลักประกันสังคมมีคุณลักษณะ ดังน

2. กองทุนประกันสังคม

3. ผู้ประกันตน (มาตรา33)

4. ผู้ประกันตนโดนสมัครใจ (มาตรา39)

5. ผู้ประกันตนโดนสมัรใจ (มาตรา 40)

6. กองทุนเงินทดแทน