Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fonologi by Mind Map: Fonologi

1. Fonem Segmental nya éta fonem anu sipatna nyata tur bisa dipasing-pasing nepi ka nyata babagianana

2. Fonologi nya éta bagian tina elmu basa anu maluruh jeung medar sora-sora basa, prosésna, selang surupna, fungsina, jeung parobah

3. Fonem nya éta wangun basa pangleutikna anu ngawujud sora tur boga fungsi pikeun ngabédakeun harti

4. Babagian Fonem

4.1. Fonem Suprasegmental nya eta fonem anu sipatna nyamuni tur dipisah-pisah nepi ka teu kaciri babagianana

5. Fonem Segmental: •Vokal •Konsonan Fonem Suprasegmental: -Tekenan (aksen) -Nada -Randegan (jeda) -Jangka

6. FONOTAKTIK Mangrupa kaédah anu nata atawa ngatur susunan runtuyan fonem anu aya dina hiji basa.

7. Distribusi FonemSumebarna fonem dumasar kana posisina dina engang atawa kecap. Fonem basa Sunda bisa nyicingan di sakabéh posisi (awal, tengah, ahir), iwal ti fonem /e/, /c/, /j/, /ny/, teu bisa nyicingan posisi ahir kecap

8. Kluster Gabungan dua konsonan atawa leuwih anu diucapkeun babarengan tur sawaktu dina hiji engang, tanpa diseselan vokal. bl dina kecap geblugge-blug hy dina kecap hyang pr dina kecap prabu pra-bu cl dina kecap racleng ra-cleng

9. Pola Engang Pola umum basa Sunda: -V ........... é-ta -VK ......... ab-di -KV ......... ba-pa -KVK ....... pan-to -KKV ........ pra-bu -KKVK ..... bruk-brak Pola engang basa Sunda pangaruh basa Kosta: -VKK ........ ons -KVKKK ... korps -KKKVK ... struk-tur -KVKK ...... pers -KKKV ...... stra-te-gi