Икономика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Икономика by Mind Map: Икономика

1. Инвестиции

1.1. Видове инвестиции

1.1.1. Според субекта

1.1.1.1. Национални

1.1.1.2. Чуждестранни

1.1.2. Според вида

1.1.2.1. Реални

1.1.2.2. Финансови

1.1.3. Според начина на влагане

1.1.3.1. Преки

1.1.3.2. Съпътстващи

1.2. Методи за оценка

1.2.1. Статични

1.2.1.1. Метод за анализ на разходите

1.2.1.2. Метод за анализ на рентабилността

1.2.1.3. Метод за анализ на печалбата

1.2.2. Динамични

1.2.2.1. Метод на нетната настояща стойност

1.2.2.2. Метод на вътрешната норма

1.3. Участници в инвестиционния процес

1.3.1. Инвеститори

1.3.2. Проектанти

1.3.3. Изпълнители

1.3.4. Доставчици на суровини

1.3.5. Финансови институции

2. Видове закони, които намират приложение в бизнеса

2.1. Търговски закон

2.2. Закон за счетоводството

2.3. Закони за облагане на доходите

2.3.1. на физически лица

2.3.2. корпоративно подоходно облагане

2.4. Закон за ДДС

2.5. Закон за защита на конкуренцията

2.6. Кодекс на труда

2.7. Други

3. Видове дейности

3.1. Производствена дейност

3.2. Маркетингова дейност

3.3. Иновационна дейност

3.4. Финансова дейност

3.5. Дейности, свързани с информационното осигуряване

3.6. Дейности, свързани с правната рамка и нормативната уредба

3.7. Други дейности

4. Капиталова структура

4.1. Баланс

5. Активи

5.1. Дълготрайни

5.1.1. Материални активи

5.1.1.1. Земи

5.1.1.2. Гори

5.1.1.3. Сгради

5.1.1.4. Машини и оборудване

5.1.1.5. Други

5.1.2. Нематериални активи

5.1.2.1. Софтуер

5.1.2.2. Knowhow

5.1.3. Финансови активи

5.1.4. Търговска репутация

5.2. Краткотрайни

5.2.1. Материални запаси

5.2.1.1. Методи за оценка

5.2.1.1.1. FIFO

5.2.1.1.2. LIFO

5.2.1.1.3. СПЦ

5.2.2. Краткосрочни финансови активи

5.2.3. Парични средства във валута

5.2.4. Краткосрочни вземания