Tổng quan về sự sống

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tổng quan về sự sống by Mind Map: Tổng quan về sự sống

1. Đặc trưng của cơ thể sống

1.1. Có tính ổn định về cấu tạo, hình dạng, kích thước.

1.2. Có quá trình trao đổi chất

1.3. Có khả năng sinh trưởng và phát triển

1.4. Có khả năng sinh sản vận động, cảm ứng và thích nghi

2. Sinh Vật

2.1. Nhóm chưa có cấu tạo tế bào (virus)

2.2. Nhóm có cấu tạo tế bào với nhân chưa hoàn chỉnh (Nhóm sơ hạch hoặc nhân sơ, tiền nhân)

2.3. Nhóm có cấu tạo tế bào với nhân hoàn chỉnh (Nhóm chân hạch hoặc nhóm nhân chuẩn, nhân thực)

3. Nhóm sơ hạch

3.1. Chưa có nhân chính thức (chưa có màng nhân)

3.2. Vật chất di truyền: 1NST đơn độc

3.3. ADN xoắn kép, mạch vòng

3.4. Không có bào quan, chỉ có ribosome

4. Nhóm chân hạch

4.1. Có màng nhân

4.2. Vật chất di truyền nằm trong NST

4.3. Có các bào quan như

4.3.1. ty thể

4.3.2. lạp thể

4.4. Có quán trình sinh sản hữu tính

5. Virus

5.1. Là vật thể trung gian giữa vật thể sống và chết

5.2. Không có quá trình trao đổi chất

5.3. Hình dạng

5.3.1. Hình cầu:

5.3.1.1. Virus cúm, quai bị, bạch cầu.

5.3.1.2. Kích thước: 100-150nm

5.3.2. Hình que:

5.3.2.1. Virus TMV, Virus đốm khoai tây

5.3.2.2. Kích thước: Dài 200-300nm

5.3.3. Hình khối nhiều cạnh

5.3.3.1. Virus đậu mùa, adenovirus

5.3.3.2. Kích thước: 30-350nm

5.3.4. Hình nòng nọc

5.3.4.1. Virus kí sinh trong tế bào vi khuẩn, còn gọi là thực khuẩn thể

5.3.4.2. Kính thước đầu: 10-90nm. Dài 100-300nm

5.4. Cấu tạo:

5.4.1. vỏ protein + lõi axit Nucleic (ADN, ARN)