การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

Organize your conference and give all participants the right direction for your conference

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง by Mind Map: การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

1. หลักพิจารณาเครื่องหมาย

1.1. t เป็นบวกเสมอ

1.2. u&v ทางเดียวกัน + สวนทางกัน -

1.3. s ทางเดียวกัน + สวนทางกัน -

1.4. a ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น + ความเร็วลลดลงเป็น -

2. สูตรการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

2.1. (แนวดิ่งอิสระ) g = a

2.2. g = ความเร่งของสนามแรงโน้มถ่วงของโลก ( g = 9.81 m/s2 ? 10 m/s2)

3. ประกอบด้วย

3.1. ความเร็ว

3.2. ความเร่ง

3.3. เวลา

3.4. ระยะทาง

4. การเปลี่ยนกราฟ

4.1. กราฟแบบต่างๆ

5. เครื่องเคาะสัญญาณ

5.1. เครื่องเคาะสัญญาณเวลาอาศัยความถี่ ของกระแสไฟฟ้าขนาด 50 รอบ/ วินาที

5.2. ระยะทาง 1 ช่วงจุด = 1/50 วินาที

6. สูตรคำนวนหาการเคลื่อนที่

6.1. (แนวตรง)