การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

Organize your conference and give all participants the right direction for your conference

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง by Mind Map: การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

1. หลักพิจารณาเครื่องหมาย

1.1. t เป็นบวกเสมอ

1.2. u&v ทางเดียวกัน + สวนทางกัน -

1.3. s ทางเดียวกัน + สวนทางกัน -

1.4. a ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น + ความเร็วลลดลงเป็น -

2. สูตรการเคลื่อนที่แนวดิ่ง

2.1. (แนวดิ่งอิสระ) g = a

2.2. g = ความเร่งของสนามแรงโน้มถ่วงของโลก ( g = 9.81 m/s2 ? 10 m/s2)

3. ประกอบด้วย

3.1. ความเร็ว

3.2. ความเร่ง

3.3. เวลา

3.4. ระยะทาง

4. การเปลี่ยนกราฟ

4.1. กราฟแบบต่างๆ

5. เครื่องเคาะสัญญาณ

5.1. เครื่องเคาะสัญญาณเวลาอาศัยความถี่ ของกระแสไฟฟ้าขนาด 50 รอบ/ วินาที

5.2. ระยะทาง 1 ช่วงจุด = 1/50 วินาที

6. สูตรคำนวนหาการเคลื่อนที่

6.1. (แนวตรง)