Икономика 10 клас

Икономика 10 клас - Ирина Ахамад 10 б №13

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Икономика 10 клас by Mind Map: Икономика 10 клас

1. Инвестиции

1.1. Видове инвестиции

1.1.1. според обекта, който инвестира

1.1.1.1. национални

1.1.1.2. чуждестранни

1.1.2. според вида инвестиция

1.1.2.1. реални

1.1.2.2. финансови

1.1.3. според начина на влагане

1.1.3.1. преки

1.1.3.2. съпътстващи

1.2. Методи за оценка на инвестиционни проекти

1.2.1. статични методи

1.2.1.1. метод на анализа на разходите

1.2.1.2. метод за анализ на ренабилността

1.2.1.3. метод за анализ на печалбата

1.2.2. динамични методи

1.2.2.1. метод на ННС

1.2.2.2. метод на вътрешната форма на възвръщаемост

2. Видове закони, които намират приложение в бизнеса

2.1. Търговски закон - регистрират се следните правни норми

2.1.1. ЕТ

2.1.2. ООД

2.1.3. ЕООД

2.1.4. СД

2.1.5. КД

2.1.6. ДД

2.1.7. ЕАД

2.1.8. КДА

2.2. Закон за счетоводството

2.2.1. Първични счетоводни документи

2.2.1.1. касов бон

2.2.1.2. платено нареждане

2.2.1.3. фактура

2.2.1.4. разходен касов ордер

2.2.2. Вторични счетоводни документи

2.2.2.1. годишен финансов отчет

2.2.2.2. баланс

2.2.2.3. отчет за приходи и разходи

2.3. Закон за облагане на доходите на физически лица

2.4. Закон за корпоративното подоходно облагане

2.5. Закон за ДДС

2.6. Закон за зашита на конкуренцията

2.7. Кодекс на труда

3. Видове дейности, изпълнявани от стопанските субекти

3.1. Производителна дейност

3.1.1. продукт и/или услуга

3.1.2. маркетингова дейност

3.2. Иновационна дейност

3.2.1. разработване на нова техника и технология

3.3. Инвестиционна дейност

3.3.1. отнася се до инвестирането на:

3.3.1.1. материални ресурси

3.3.1.2. нематериални ресурси

3.3.1.3. финансови

3.3.1.4. човешки

3.3.1.5. информационни ресурси

3.4. Финансова дейност

3.4.1. създаване, обработка, съхранение и оценка на финансово - счетоводни документи и данни. Анализират се:

3.4.1.1. Рентабилност

3.4.1.2. Ликвидност

3.4.1.3. Ефективност

3.4.1.4. Ефикасност

3.4.1.5. Капиталова структура

3.4.1.6. Финансова автономност

3.4.1.7. Платежоспособност

3.4.1.8. Други

3.5. Дейности, свързани с осигуряване

3.6. Дейности, свързани с правната рамка и нормативната уредба

3.7. Други дейности

4. Капитал и капиталова структура

4.1. Собствен капитал

4.1.1. Дълготрайни активи

4.1.1.1. дълготрайни материални активи

4.1.1.2. дълготрайни нематериални активи

4.1.1.3. дълготрайни финансови активи - акции

4.1.1.4. търговска репутация

4.1.2. Краткотрайни активи

4.1.2.1. материални запаси

4.1.2.2. краткотрайни финансови активи

4.1.2.3. парични средства

4.1.2.4. краткосрочни вземания

4.1.3. Резерви

4.1.4. Печалби

4.1.4.1. Брутна печалба

4.1.4.1.1. Приходи - Продажба и разходи по икономически елементи

4.1.4.2. Облагаема печалба

4.1.4.2.1. Брутна печалба - Данъчно признати разходи за дарения, лихви по кредит и др.

4.1.4.3. Нетна печалба

4.1.4.3.1. Облагаема печалба - Данъчно задължение съгласно закона

4.2. Пасиви

4.2.1. дългосрочни пасиви

4.2.2. дългосрочни задължения към банка със срок поне година

4.2.3. дългосрочни задължения към свързани предприятия

4.2.4. задължения към персонала

4.2.5. задължения към осигурителни предприятия НОИ

4.2.6. задължения към доставчици

4.2.7. задължения към клиенти

4.2.8. данъчни задължения

4.2.9. задължения към свързани предпричтия и др.

5. Методи за оценяване

5.1. Метод за ННС

5.2. Метод за амортизация

5.2.1. Линеен

5.2.1.1. амортизационна норма и квота са едни и същи са целия експоатационен срок

5.2.2. Нелинеен

5.2.2.1. прогресивни

5.2.2.2. депресивни

5.3. Методи за оценяване на материални запаси

5.3.1. първа входяща - първа изходяща

5.3.2. последна входяща - първа изходяща

5.3.3. средно притеглена цена