CHÂN DUNG NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XH ĐỐI VỚI NHÓM NGƯỜI HÀNH NGHỀ MẠI DÂM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHÂN DUNG NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XH ĐỐI VỚI NHÓM NGƯỜI HÀNH NGHỀ MẠI DÂM by Mind Map: CHÂN DUNG NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XH ĐỐI VỚI NHÓM NGƯỜI HÀNH NGHỀ MẠI DÂM

1. KHÁI NIỆM

1.1. Sự vận dụng kiến thức chuyên môn CTXH và kiến thức liên quan đến mại dâm

1.2. Tác động khôi phục các chức năng (tâm sinh lí, xã hội)

1.3. Giải quyết các vấn đề liên quan đến người mại dâm

1.4. Can thiếp hỗ trợ họ thỏa mãn các nhu cầu

1.5. Ngăn chặn và giảm tác hại từ nhóm người này trong xã hội

2. VAI TRÒ

2.1. Cố vấn, tư vấn

2.2. Tạo năng lực

2.3. Giáo huấn

2.4. Cầu nối

2.5. Đưa ra kế hoạch trị liệu

3. KỸ NĂNG

3.1. Chung

3.1.1. Quan sát

3.1.1.1. Hứng thú của đối tượng đối với các hoạt động

3.1.1.2. Mức độ nhận thức, hiểu hoạt động

3.1.1.3. Mức độ tham gia của đối tượng vào hoạt động

3.1.1.4. Mối quan hệ tình cảm, tinh thần hỗ trợ, hợp tác giữa các đối tượng

3.1.1.5. Mối quan hệ, sự tin tưởng của đối tượng với người làm công tác xã hội

3.1.1.6. Cá tính của đối tượng

3.1.1.7. Môi trường của đối tượng

3.1.2. Lắng nghe

3.1.2.1. Lắng nghe thông tin, ý kiến

3.1.2.2. Lắng nghe tình cảm, cảm xúc

3.1.2.3. Lắng nghe động cơ

3.1.3. Phản hồi tích cực

3.1.4. Làm việc theo nhóm

3.1.5. Sử dụng ngôn ngữ không lời

3.1.6. Phỏng vấn

3.1.7. Phát hiện và chống kì thị

3.2. Chuyên biệt

3.2.1. Giải quyết vấn đề

3.2.2. Tiên lượng khủng hoảng

3.2.3. Nhận biết và can thiệp khủng hoảng

3.2.4. Tổ chức hoạt động tuyên truyền

4. TIẾN TRÌNH

4.1. Tiếp xúc

4.1.1. Tìm hiểu hoàn cảnh của đối tượng

4.1.2. Phân tích các nguy cơ của đối tượng

4.2. Trao đổi

4.2.1. Tìm hiểu nguyện vọng của đối tượng

4.2.2. Giải pháp tương lai

4.3. Hoạch định quá trình trị liệu

4.3.1. Kết nội với các dịch vụ khám chữa bệnh

4.3.2. Động viên đối tượng

4.3.3. Cung cấp các hỗ trợ khi cần thiết