Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nam Tư (1) by Mind Map: Nam Tư (1)

1. Là tranh luận xã hội học đầu tiên

2. Một số lưu ý thêm rằng du lịch co tầm quan trọng trong việc làm cho thời gian giải trí trở nên nhân đạo hơn

2.1. Giảm giờ làm

2.2. Tăng thu nhập

2.3. Có sẵn thời gjan rảnh rỗi tích cực

3. Đánh giá cao hoạt động du lịch, qua đó nhận ra và thúc đẩy đặc điểm chung của con người

3.1. Phẩm chất nhân đạo

3.2. Mối quan hệ của con người với con người

3.3. Mối quan hệ giữa quan điểm cá nhân với thế giới tự nhiên

4. Nghiên cứu

4.1. Không có nhiều bài viết

4.2. Miro Mihovilovic

4.2.1. Người đầu tiên xem xét du lịch theo xã hội học

4.2.2. Nghiên cứu hồ sơ của những vị khách nước ngoài đã đến thăm Nam Tư cũ

4.2.3. Nghiên cứu không mang lại kết quả rõ ràng trong thực tế

4.3. Tác động xã hội của du lịch

4.3.1. Tác động cụ thể đầu tiên được giải quyết bằng quan điểm xã hội học

4.3.2. Tuy nhiên không được các chuyên gia Nam Tư tập trung quan tâm

5. Tranh luận

5.1. Giá trị Nhân văn của Du lịch 1977

5.2. Dragutin Alfier

5.2.1. Các tác động xã hội của du lịch bị bỏ qua một cách tương ứng

5.2.2. Vai trò quan trọng của con người trong du lịch cũng bị bỏ qua

5.3. Ivan Antunac

5.3.1. Đề cập đến khía cạnh nhân văn của các loại hình du lịch có chọn lọc

6. Mâu thuẫn

6.1. Chức năng của du lịch với kế hoạch kinh tế và xã hội

6.2. Có thể và không trong vai trò tái xã hội hoá, xã hội hoá con người hiện đại

7. Chú trọng quan tâm đến vấn đề kinh tế du lịch hàng đầu