Bobby Nguyen

Sơ đồ tư duy của tôi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bobby Nguyen by Mind Map: Bobby Nguyen

1. - Có thể tạo dựng riêng THCN cho bản thân

2. App Mindmeister. Com

3. Ngày 1 :

3.1. - Học và hiểu về kiến thức XDTH CN

3.2. - Sử dụng thành thạo các app hỗ trợ

3.3. - Vận dụng kiến thức để phát triển XDTH CN -> tạo nên giá trị riêng cho CN

4. Ngày 2 :

4.1. - Học được cách nhân bản chuyển giao lại cho đội nhóm

4.2. - Có thể tự bản thân sản xuất và phát triển việc XDTH CN