wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny by Mind Map: wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny

1. BIBLIOGRAFIA

2. WSTĘP

3. ZAKOŃCZENIE

4. Bezrobocie

4.1. Definicja bezrobocia i jego rodzaje

4.2. Historia bezrobocia w Polsce i jego przyczyny

4.3. Charakterystyka bezrobocia w Polsce

5. Rodzinna i jej funkcje

5.1. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze

5.2. Pojęcie socjalizacji i wychowania w rodzinie

5.3. Funkcje rodziny

5.4. Wpływ bezrobocia na sytuację rodziną

6. Metodologia badań ilościowych

6.1. Cele i problemy badawcze

6.2. Metody badan ilościowych

6.3. Metoda ankiety

6.4. Dobór i charakterystyka osób badanych

7. Analiza przeprowadzonych badań

7.1. Charakterystyka osób bezrobotnych i ich rodzin

7.2. Problemy emocjonalne członków rodziny i osoby bezrobotnej.

7.3. Sposoby pomocy rodzinom, w których występuje bezrobocie