Pokročilé učební aktivity v Moodle 2.x

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pokročilé učební aktivity v Moodle 2.x by Mind Map: Pokročilé učební aktivity v Moodle 2.x

1. Východiska LMS Moodle

1.1. Činnostně orientované kurzy

1.2. Didaktická posloupnost a seskupování činností studentů

1.3. Aplikace sociálního konstrukcionismu

1.3.1. 1. Každý z nás může být učitelem i učícím se. V opravdu kolaborativním prostředí jsme obojím.

1.3.1.1. Máme tendenci považovat jisté profese (tj. sami sebe, ale např. i lékaře, řemeslníky apod.) jako "hotové a dokonalé" studnice moudrosti a umu.

1.3.2. 2. Učení je obzvláště efektivní, máme-li vyjádřit či demonstrovat něco ostatním tak, aby to pochopili.

1.3.2.1. V kurzu se toho často naučí nejvíce ten, kdo jej připravuje.

1.3.2.2. Často však o tuto příležitost připraví samotné studenty - účastníky kurzu.

1.3.3. 3. Učíme se dobře tím, že pozorujeme a napodobujeme aktivitu ostatních.

1.3.4. 4. Efektivní vyučování vyžaduje znalost kontextu vzdělávání.

1.3.4.1. Přizpůsobení jazyka, příkladů, tempa, ...

1.3.4.2. Obzvláště důležité v čistě on-line prostředí bez fyzického kontaktu.

1.3.5. 5. Vzdělávací prostředí musí být flexibilní aktuálním potřebám účastníků.

1.3.5.1. Snadno reorganizovat kurz, přidat doplňující aktivity (všem či jenom vybrané skupině), vytvořit asynchronní komunikační kanály apod.

1.4. Vlastní pojetí své výuky v Moodle jako kompromis

1.4.1. Extrém 1: Přísné řízení činností studentů, nulová participace studentů na obsahu kurzu, kurz sestaven ze studijních materiálů, úkolů a testů ("dump and pump").

1.4.2. Extrém 2: Téměř žádné řízení činnosti studentů, obsah kurzu naivně tvořen převážené pomocí příspěvků a reflexí z blogů a sociálních sítí.

2. Model progrese vyučujícího v Moodle

2.1. 1. Moodle jako publikační systém (studijní materiály PDF, DOC, HTML, SCORM).

2.2. 2. Pasivní využívání diskusního fóra jako nástěnky.

2.3. 3. Testy a Úkoly (měření výkonu studentů).

2.4. 4. Wiki, Slovníky, Databáze (participace na tvorbě obsahu kurzu).

2.5. 5. Aktivní využívání diskusního fóra pro všesměrnou komunikaci, konzultace, sdílení hypotéz, reflexi, ...).

2.6. 6. Didakticky promyšlená výstavba posloupností učebních aktivit, kdy výstupy z jedné jsou použity jako východisko dalších.

2.7. 7. Zařazení "mimo-kurzovních" aktivit, simulace, role-playing, didaktické hry, ...

2.8. 8. Systematické monitorování atmosféry v kurzu i postojů jednotlivých účastníků pomocí ověřených nástrojů (Dotazníky, Průzkum).

2.9. 9. Zapojení studentů do zodpovědného rozhodování o známkách (vzájemné hodnocení) i dalším obsahu a ubírání kurzu.

2.10. 10. Sdílení a reflexe nabývání svých vlastních zkušeností, tvorba učitelského portfolia, aktivní účast na Moodle fórech a konferencích.

3. Vybrané nástroje a funkce

3.1. Repozitáře a portfolia

3.2. Komunitní hub

3.3. Sledování plnění činností v kurzech

3.4. Očekávané výstupy

3.5. Multi-kriteriální hodnocení

3.6. SCORM, IMS CP, LTI