Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pokročilé učební aktivity v Moodle 2.x by Mind Map: Pokročilé učební aktivity v Moodle 2.x
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pokročilé učební aktivity v Moodle 2.x

Východiska LMS Moodle

Činnostně orientované kurzy

Didaktická posloupnost a seskupování činností studentů

Aplikace sociálního konstrukcionismu

Vlastní pojetí své výuky v Moodle jako kompromis

Model progrese vyučujícího v Moodle

1. Moodle jako publikační systém (studijní materiály PDF, DOC, HTML, SCORM).

2. Pasivní využívání diskusního fóra jako nástěnky.

3. Testy a Úkoly (měření výkonu studentů).

4. Wiki, Slovníky, Databáze (participace na tvorbě obsahu kurzu).

5. Aktivní využívání diskusního fóra pro všesměrnou komunikaci, konzultace, sdílení hypotéz, reflexi, ...).

6. Didakticky promyšlená výstavba posloupností učebních aktivit, kdy výstupy z jedné jsou použity jako východisko dalších.

7. Zařazení "mimo-kurzovních" aktivit, simulace, role-playing, didaktické hry, ...

8. Systematické monitorování atmosféry v kurzu i postojů jednotlivých účastníků pomocí ověřených nástrojů (Dotazníky, Průzkum).

9. Zapojení studentů do zodpovědného rozhodování o známkách (vzájemné hodnocení) i dalším obsahu a ubírání kurzu.

10. Sdílení a reflexe nabývání svých vlastních zkušeností, tvorba učitelského portfolia, aktivní účast na Moodle fórech a konferencích.

Vybrané nástroje a funkce

Repozitáře a portfolia

Komunitní hub

Sledování plnění činností v kurzech

Očekávané výstupy

Multi-kriteriální hodnocení

SCORM, IMS CP, LTI