ประเทศเวียดนาม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเทศเวียดนาม by Mind Map: ประเทศเวียดนาม

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

1.2. เมืองหลวง : ฮานอย (Hanoi

1.3. ประชากร มีจํานวนประชากร ประมาณ 86 ล้านคน

1.3.1. ส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม รองลงมาจะเป็นชนกลุ่มน้อย ชาวเขา และชาวเขมร

2. ภูมิศาสตร์

2.1. ลักษณะพื้นที่ เป็นแนวยาวคล้ายตัว S

2.2. มีพื้นที่ประมาณ331,690 ตารางกิโลเมตร

2.3. ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ของคาบสมุทรอินโดจีนตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ของคาบสมุทรอินโดจีน

3. ภูมิประเทศ

3.1. ทางเหนือส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูง คั่นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ําแดง

3.2. ตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําโขง

4. ภูมิอากาศ

4.1. ทางเหนือมี 4 ฤดู

4.1.1. ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม – เมษายน)ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม – เมษายน)

4.1.2. ฤดูร้อน (พฤษภาคม – สิงหาคม)

4.1.3. ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน – พฤศจิกายน

4.1.4. ฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)

4.2. ทางใต้มี2ฤดู

4.2.1. ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม)

4.2.2. ฤดูแล้ง (ตุลาคม – เมษายน)

5. การเมืองการปกครอง

5.1. ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม

5.2. มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคการเมืองเดียว

5.3. ประธานาธิบดี

5.3.1. เหงียน ฟู่ จ่อง เป็นประธานาธิบดีคนท่ี 9

5.4. นายกรัฐมนตรี

5.4.1. เหงียน ซวน ฟุก เป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามคนที่ 8

6. ตราแผ่นดิน

6.1. มีรูปดาวสีเหลือง บนพื้นสีแดง

6.2. มีรูปเฟืองและ รวงข้าว

7. ธงประเทศเวียดนาม

7.1. ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉก สีเหลืองทอง

7.2. สีแดง หมายถึงการต่อสู้เพื่อ กู้เอกราชของชาวเวียดนาม

7.3. สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม

7.4. ดาวห้าแฉกหมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม

8. ภาษาประจำชาติ

8.1. ภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการ

9. ศาสนาประจำชาติ

9.1. ไม่มีศาสนาประจําชาติ

9.2. ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

9.3. รองลงมาเป็นคริสต์ และ อิสลาม

10. ดอกไม้ประจําชาติ

10.1. ดอกบัว (Lotus

10.2. หรือเรียกว่า “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ”

11. สกุลเงิน

11.1. ด่อง

11.2. อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาทไทย เท่ากับ ประมาณ769.63 ด่อง

12. อาหารประจำชาติ

12.1. เปาะเปี๊ยะเวียดนาม (Nem)

13. วันชาติของเวียดนาม

13.1. ตรงกับวันที่ 2 กันยายน

13.2. ใช้วันนี้เป็นวันชาติเพื่อระลึกถึง โฮ จิ มินห์

14. ด้านทรัพยากรและเศรษฐกิจ

14.1. เกษตรกรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวจ้าว ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ พริกไทย และการประมง

14.2. ตลาดที่สําคัญของเวียดนาม คือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร

14.3. อุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมทอผ้า

14.4. เหมืองแร่ที่ สําคัญคือ ถ่านหิน น้ํามันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาต

15. การศึกษา

15.1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

15.2. การศึกษาสามัญ

15.3. การศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพ

15.4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา

15.5. การศึกษาต่อเนื่อง

16. วันสถาปนา ทางการทูตกับไทย

16.1. ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2519

17. การเข้าเป็นสมาชิก ของอาเซียน

17.1. ประเทศเวียดนามได้เข้าเป็น สมาชิกอาเซียนในลําดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538

18. เพลงชาติ

18.1. มาร์ชทหารเวียดนาม