ระเบียบสังคม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระเบียบสังคม by Mind Map: ระเบียบสังคม

1. ศีลธรรม

2. ศาสนา

3. จารีตประเพณี

4. การบัญญัติกฎหมาย

4.1. เกิดจากผู้นำ

4.2. บังคับได้ทั่วไป

4.3. บังคับได้ตลอด

4.4. ต้องปฏิบัติตาม

4.5. มีสภาพบังคับ