Quản trị thông tin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quản trị thông tin by Mind Map: Quản trị thông tin

1. Vai trò

1.1. Đối tượng với nhóm, tổ chức

1.1.1. Phát triển kỹ năng chuyên môn.

1.1.2. Thúc đẩy hợp tác và kết nối hiệu quả hơn

1.1.3. Xây dựng tiếng nói chung cho tập thể

1.1.4. Chuyển giao được kinh nghiệm từ những người có kinh nghiệm nhiều cho người có kinh nghiệm ít.

1.2. Đối với cá nhân

1.2.1. Giúp các cá nhân hoàn thành tốt công việc và tiết kiệm thời gian thông qua việc ra quyết định và giải quyết vấn đề tốt hơn

1.2.2. Tạo ý thức kết nối gắn bó cộng đồng trong tổ chức.

1.2.3. Tạo những thử thách và cơ hội để cá nhân đóng góp vào tổ chức.

1.3. Đối với tổ chức

1.3.1. Giải quyết công việc hàng ngày nhanh chóng và chính xác.

1.3.1.1. \

1.3.2. Kịp thời đề ra được các quyết sách tối ưu trong phương án sản xuất

1.3.3. Giúp hoạch định chiến lược, xây dựng và bổ sung kho lưu trữ tri thức

1.3.4. Tạo môi trường thúc đẩy trao đổi ý tưởng và tăng cơ hội cho đổi mới

1.3.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Ứng dụng

2.1. Thư viện

2.1.1. Việc quản trị thông tin từ lâu đã được xem là một lĩnh vực của họat động thư viện, người làm thư viện được đào tạo để trở thành các chuyên trong việc tìm kiếm thông tin, lựa chọn, bổ sung, tổ chức, bảo quả đóng gói, phổ biến và phục vụ người dùng tin.Vai trò của quản trị thông tin trong các thư viện sẽ ngày càng trở nên quan trọng bên cạnh sự phát triển của nền kinh tế tri thức

2.2. Doanh nghiệp

2.2.1. Quản trị thông tin liên quan đến một chu kỳ hoạt động của một doanh nghiệp: từ việc thu thập thông tin từ một hoặc nhiều nguồn tin, đến việc giám sát và phân phối thông tin đó cho những người dùng tin. Chu kỳ này có sự tham gia của doanh nghiệp với các thông tin liên quan đến một loạt các bên như: những người có trách nhiệm đảm bảo chất lượng, khả năng tiếp cận và tiện ích của thôn tin có được; những người có trách nhiệm lưu trữ, xử lý và những người cần thông tin cho việc ra quyết định. Các bên liên quan có thể có quyền truy cập, thay đổi, phân phối hoặc xóa bỏ thông tin theo các chính sác QTTT của doanh nghiệp.

2.3. Giáo dục

2.3.1. Trong bối cảnh của các xu hướng phát triển của đời sống xã hộu hiện đại, giáo dục sẽ phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức to lớn đặc biệt là vấn đề giải quyết các mối quan hệ giữa quy mô - chất lượng và hiệu quả đào tạo; giữa đào tạo và nghiên cứu, dịch vụ; giữa nhu cầu và nguồn lực cho phát triển...

3. Khái niệm

3.1. Quản tri thông tin bao gồm tất cả các khái niệm chung về quản lý, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, cấu trúc, xử lý, kiểm soát, đánh giá và báo cáo các hoạt động thông tin, tất cả các quá trình này đều cần thiết để đáp ứng nhu cầu của những người có vai trò hoặc chức năng của tổ chức phụ thuộc vào thông tin. Những khái niệm chung này cho phép thông tin được trình bày cho khán giả hoặc nhóm người một cách chính xác. Sau khi các cá nhân có thể đưa thông tin đó vào sử dụng, nó sẽ thu được nhiều giá trị hơn.