სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები by Mind Map: სოფლის მეურნეობაში არსებული პრობლემები

1. მიწის რუკების მომზადება (მიწების ხარისხობრივი კვლევა)

2. კვალიფიციური კადრების მომზადება (აგრონომი, ვეტერინარი)

3. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ახალ ბაზრებზე შესაღწევად

4. საგადასახადო შეღავათები (მიწების გაერთიანების შემთხვევაში)

5. შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა

6. იმ კულტურების პოპულარიზაცია, რომელიზეც არსებობს მოთხოვნა შიდა და საერთაშორისო ბაზარზე

7. გამოცდილების ნაკლებობა მენეჯმენტში

7.1. აგრარული ბიზნესის მენეჯმენტში გამოცდილების მიღება უცხოეთიდან

7.2. უცხოური სამენჯმენტო კომპანიების შემოყვანა.

8. რენტაბელობა

8.1. სასოფლო–სამეურნეო მიწების გამსხვილება/კონსოლიდაცია;

8.2. მოყვანილი კულტურების დივერსიფიკაცია

9. ტექნიკური ბაზის სიმცირე

9.1. სარწყავ–სამელიორაციო სისტემების მოწყობა

9.2. ტექნიკის სიმცირე

10. lj