Triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội by Mind Map: Triết học Mác-Lênin và vai  trò của triết học Mác-Lênin  trong đời sống xã hội

1. Đối tượng và chức năng của triết học Mác-Lênin

1.1. khái niệm

1.1.1. hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy - thế giới quan

1.1.2. phương pháp luận khoa học, cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộ trong nhận thức và cải tạo thế giới.

1.2. đối tượng

1.2.1. giải quyết mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trên lập trường duy vật biện chứng và nghiên cứu những quy luật vận động và phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy

1.2.2. đối tượng của triết học và đối tượng của khoa học cụ thể đã được phân biệt rõ ràng

1.2.3. triết học Mác-Lênin có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các khoa học cụ thể

1.2.3.1. các khoa học cụ thể cung cấp dữ liệu, đặt ra những vấn đề khoa học mới, làm tiền đề, cơ sở cho sự phát triển triết học

1.2.3.2. các khoa học cụ thể dựa vào một thế giới quan và phương pháp luận triết học nhất đinh

1.2.3.3. quan hệ giữa quy luật khoa học cụ thể và quy luật triết học là quan hệ giữa cái chung và cái riêng

1.3. chức năng

1.3.1. chức năng thế giới quan

1.3.1.1. khái niệm thế giới quan

1.3.1.1.1. quan điểm về thế giới

1.3.1.1.2. vị trí con người trong thế giới đó

1.3.1.2. hình thành quan điểm khoa học định hướng mọi hoạt động

1.3.1.2.1. định hướng cho con người nhận thức đúng đắn thế giới hiện thực

1.3.1.3. vai trò

1.3.1.3.1. nâng cao vai trò tích cực, sáng tạo của con người

1.3.1.3.2. cơ sở khoa học để đấu tranh với các loại thế giới duy tâm, tôn giáo, phản khoa học

1.3.2. chức năng phương pháp luận

1.3.2.1. hệ thống những quan điểm, những nguyên tắc xuất phát có vai trò chỉ đạo việc sử dụng các phương pháp trong hoạt động thực tiễn nhằm đạt kết quả tối ưu

1.3.2.2. khái niệm

1.3.2.2.1. triết học Mác-Lênin thực hiện chức năng phương pháp luận chung nhất, phổ biến nhất cho nhận thức và hoạt động thực tiễn

1.3.2.3. vai trò

1.3.2.3.1. trang bị cho con người những nguyên tắc hệ thống phương pháp luận chung nhất cho hoạt động nhận thức và thực tiễn

1.3.2.3.2. giúp con người phát triển tư duy khoa học, đó là tư duy ở cấp độ phạm trù, quy luật

1.3.2.3.3. giúp con người tránh được những sai lầ do chủ quan, duy ý chí và phương pháp tư duy siêu hình gây ra

2. vai trò của triết học Mác-lênin trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp đổi mới ở VN hiện nay

2.1. triết học Mác-Lênin là thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng cho con người trong nhận thức và thực tiễn

2.1.1. xác định về đại thể con đường cần đi,có phương hướng, tránh được những sai lầm, không có tư tưởng dẫn đường

2.1.2. gắn bó mật thiết với cuộc sống,là cái định hướng, chỉ đạo cho chúng ta hoạt động

2.1.3. hiệu quả của nghiên cứu triết học chính là ở giá trị định hướng cho hoạt động thực tiễn vô cùng phong phú và đa dạng của những kết luận chung, có tính khái quát cao mà nó đạt tới chứ không phải và không thể là những lời giải đáp cụ thể cho từng trường hợp cụ thể

2.1.4. cần tránh

2.1.4.1. xem thường triết học

2.1.4.2. tuyệt đối hóa vai trò của triết học

2.2. triết học Mác-Lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học và cách mạng để phân tích xu hướng phát triển của xã hội trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ

2.2.1. là cơ sở lý luận - phương pháp luận cho các phát minh khoa học, cho sự tích hợp và truyền bá tri thức khoa học hiện đại

2.2.2. cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học , cách mạng để phân tích xu hướng vận động và phát triển của xã hội hiện đại

2.2.3. lý luận khoa học và cách mạng soi đường cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc đang diễn ra trong điều kiện mới, dưới hình thức mới.

2.2.4. Những mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại nhưng đã mang những đặc điểm mới, hình thức mới.

2.3. là cơ sở lý luận khoa học của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.3.1. Chính trong tình trạng hiện nay, cần phải có một cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng để lý giải, phân tích sự khủng hoảng, xu thế phát triển của chủ nghĩa xã hội thế giới và phương hướng khắc phục để phát triển.

2.3.2. góp phần tìm lời giải đáp về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời qua thực tiễn để bổ sung, phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội.

2.3.3. có nhiều điều bất cập, lạc hậu cần được bổ sung, cập nhật, đổi mới.

2.3.4. vai trò đặc biệt đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam là đổi mới tư duy và nền tảng, cơ sở của đổi mới là triết học Mác-Lênin.

2.3.5. chỉ ra tính logic tất yếu của sự phát triển xã hội loài người là chủ nghĩa tư bản và xã định tính đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2.3.6. phương pháp luận giúp giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực tiễn đổi mới hơn 30 năm qua.