Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ปรัชญา by Mind Map: ปรัชญา
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ปรัชญา

ลักษณะของปรัชญา

ปรัชญาเป็นวิชาที่ว่าด้วยสิ่งที่สิ้นสุด

ผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ใช้ตรรกวิทยา

ไม่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง แต่พยายามเข้าถึงความจริง

ปรัชญาไม่มองโลกเป็นส่วน เหมือนวิทยาศาสตร์

ปรัชญาเอาข้อสรุปของวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆมาผสานกัน

ประโยชน์ของปรัชญา

ให้ปัญญาแก่มนุษย์

สอนมนุษย์ให้เข้าใจสิ่งต่างๆได้จากประสบการณ์

แนะนำวิธีรักษา

วิวัฒนาการองปรัญา

๑. สมัยโบราณ สมัยนี้มุ่งแสวงหาความจริงเกี่ยวกับNatural

๒. สมัยฟื้นฟู เน้นเรื่องนำเหตุผลมาใ้ในความคิดหรือปรัญาต่างๆมากึ้น

ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น

ปรัญากับวิทยาศาสตร์

ปรัญากับศาสนา

ปรัญากับกวีนิพนธ์

กำเนิดของปรัชญา

เกิดจากความอัศจรรย์ใจ

เกิดจากความสงสัย

เกิดจากความอยากได้ปัญญา

เกิดจากการวิจารณ์ศาสนาและการป้องกันศรัทธาต่อศาสนาที่ตนนับถือ

เกิดจากความจำเป็นที่มนุษย์ต้องมีหลักยึด

วิวัฒนาการของปรัชญา

๑. สมัยโราณ สมัยนี่มุ่งแสวงหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ

๒. สมัยฟื้นฟู เน้นเรื่องนำเหตุผลเข้ามาใช้ในความคิดหรือปรัชญาต่างๆมากขึ้น

ความสัมพันธ์กับศาสตร์สาขาอื่น

๑. ปรัชญากับวิทยาศาสตร์

๒. ปรัชญากับศาสนา

๓. ปรัชญากับกวีพนธ์