Mô hình CNXH Bắc Âu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mô hình CNXH Bắc Âu by Mind Map: Mô hình CNXH Bắc Âu

1. Kinh tế

1.1. Nhà nước can thiệp, thuế cao và phân phối bình đẳng

1.1.1. Nhấn mạnh yếu tố " Bình đẳng xã hội "

1.1.2. Can thiệp mạnh hơn khâu tái phân phối

1.1.3. Công nhận sở hữu tư nhân

1.1.3.1. bình đẳng ở phân phối, không ở sở hữu

1.1.4. Bình đẳng hóa thu nhập

1.1.4.1. Sử dụng thuế thu nhập lũy tiến

1.1.4.2. Cân bằng thu nhập và tiêu dùng giữa các tầng lớp xã hội

1.1.4.2.1. Phân phối lại

1.2. Phúc lợi xã hội trên nền tảng hệ tư tưởng DCXH

1.2.1. Phân phối lại thông qua thuế cao

1.2.1.1. Sử dụng cho phúc lợi của người dân

1.3. Thành tựu

1.3.1. Hệ số Gini nằm trong các quốc gia có khoảng cách thu nhập nhỏ nhất.

1.3.2. Trợ cấp phúc lợi phức tạp, quy mô lớn và nhiều.

2. Chính trị

2.1. Thực hiện dân chủ hiến pháp

2.1.1. Nhấn mạnh nền dân chủ

2.1.2. Ủng hộ hợp tác giai cấp, thúc đẩy hệ thống quốc gia về dân chủ

2.1.3. Công nhận sự phân chia quyền lực

2.1.3.1. Phổ thông đầu phiếu

2.1.3.2. Chiến dịch đa đảng

2.1.3.3. Giám sát lẫn nhau trong nắm giữ quyền lực

2.1.3.4. Ủng hộ tự do báo chí và độc lập tự pháp

3. Văn hóa - Xã hội

3.1. Chế độ phúc lợi toàn diện trên nền tảng hệ tư tưởng CNXH

3.1.1. Chế độ dưỡng lão

3.1.1.1. Chăm sóc miễn phí trong viện dưỡng lão

3.1.1.2. Lương hưu

3.1.2. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

3.1.2.1. Giới thiệu việc làm miễn phí

3.1.2.2. Nhận cứu tế thất nghiệp

3.1.3. Chế độ giáo dục

3.1.3.1. Thực hiện Giáo dục miễn phí

3.1.4. Chế độ sinh sản

3.1.4.1. Nhận lương trong kỳ nghỉ đẻ

3.1.5. Chế độ nhà tù

3.1.5.1. Nhận trợ cấp từ nhà nước

3.2. Công bằng bình đẳng xã hội

3.2.1. Chế độ pháp luật hoàn thiện

3.2.2. Công luận giám sát công khai

4. Ưu điểm lớn nhất Việt Nam có thể kế thừa

4.1. Tầm quan trọng của đối thoại, sự đồng thuận quốc gia trong hình thành lý tưởng và mục tiêu xã hội

4.1.1. Đạt được cách thức người dân cùng làm chủ thông qua đối thoại xã hội

4.2. Kinh nghiệm khảo sát, kế thừa

4.2.1. Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Nhà nước và Nhân dân

4.2.1.1. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ nhân dân

4.2.1.2. Tôn trọng, lắng nghe và chịu sự giám sát từ nhân dân

4.2.2. Tôn trọng sinh hoạt dân chủ của Nhân dân

4.2.2.1. Tạo hành lang pháp lý vững chắc, đảm bảo nhu cầu đối thoại dân chủ nhân dân