BV Quốc tế TH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BV Quốc tế TH by Mind Map: BV Quốc tế TH

1. (2) Truyền thông về chính sách

1.1. Nhân sự tương lai

1.1.1. Tổng quan DA

1.1.2. Quyền lợi

1.1.3. Làm việc tại VN

1.1.4. Cơ hội nghiên cứu

1.1.5. Giới thiệu về THG

1.2. Nhân sự hiện tại

1.2.1. Chính sách HR

1.2.2. Chính sách y tế

1.2.3. Tài liệu đào tạo

1.3. BN tương lai

1.3.1. Giới thiệu về BV TH

1.3.2. Chương trình kiểm tra SK

1.3.3. Chương trình VIP

1.3.4. Trung tâm dưỡng lão

1.4. BN hiện tại

1.4.1. Giới thiệu về các khoa

1.4.1.1. Video

1.4.1.2. PDF

1.4.2. Chỉ dẫn cho bệnh nhân

1.4.2.1. Xét nghiệm & Quy trình

1.4.2.2. Quy trình điều trị nội trú

1.4.2.3. Quy trình thanh toán, Bảo hiểm

1.4.2.4. Các biển chỉ dẫn

1.4.3. Diễn giải y khoa

1.4.3.1. Tiếng Anh - Tiếng Việt - Tiếng Nhật

2. (3) Phương tiện truyền thông

2.1. Trang web của BV TH

2.2. Mạng xã hội

2.3. Phương tiện truyền thống

2.4. Hệ thống tin nhắn

2.5. Hệ thống lưu trữ tài liệu nội nộ

3. (1) Thiết lập các chính sách

3.1. Tuyển dụng

3.1.1. CEO tuyển dụng

3.1.1.1. Bác sỹ điều trị

3.1.2. Website

3.1.2.1. Bác sỹ/ chuyên gia y tế

3.1.2.2. Bác sỹ/ điều dưỡng

3.1.3. Mạng lưới bác sỹ

3.1.3.1. Bác sỹ/ Điều dưỡng

3.1.4. Giới thiệu

3.1.4.1. Bác sỹ trẻ/ Điều dưỡng

3.2. Chính sách nhân sự

3.2.1. Lương thưởng

3.2.2. Quyền lợi

3.2.3. Bảo hiểm

3.2.4. Thuê nhà...

3.3. Đào tạo

3.4. Dịch vụ y tế và chính sách đối với BN