จริยธรรมและความปอดภัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
จริยธรรมและความปอดภัย by Mind Map: จริยธรรมและความปอดภัย

1. จรรณยาบรรณสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

1.1. บัญญัติ 10 ประการสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์

2. ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต

2.1. ปัญหาสุขภาพและความสัมพันธ์ทางสังคม

2.2. ปัญหาอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2.3. ปัญหาการล่อลวงในสังคม

3. พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

3.1. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3.2. พนักงานเจ้าหน้าที่

3.3. พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับย่อ เข้าใจง่าย