โครงการ Solar Cell

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงการ Solar Cell by Mind Map: โครงการ Solar Cell

1. Company Profile

1.1. ทำเอกสาร Profile

1.2. ทำ Website

2. Customer

2.1. วัดและหน่วยงานภายใน

2.2. สถานศึกษา

2.3. สถานพยาบาล

3. Operation

3.1. ผู้รับเหมาช่วงติดตั้ง

4. Financial

4.1. การให้บริการติดตั้ง (Service)

4.2. การหาผู้สนับสนุน (Funding)

4.3. ผ้าป่าวัด, สถานศึกษา

5. CSR

5.1. ทำโครงการร่วมกับองค์กรสวล.

5.2. โครงการบุญกับวัด

6. Team

6.1. ทีม Marketing

6.2. ทีม Operation

6.3. การเงิน/บัญชี