EdT. Eines 2.0

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EdT. Eines 2.0 by Mind Map: EdT. Eines 2.0

1. Comunicació i xarxes socials (Burset)

1.1. Noves formes de comunicació amb internet

1.1.1. Hipertextualitat - El nostre coneixement està distribuït, no dispersat

1.1.1.1. Coneixement provisional i no limitat

1.1.1.2. En ells joves es dona a la xarxa - Generació Einstein

1.1.2. Diferents maneres de participació i diàleg

1.1.2.1. Context habitual, part del seu ambient

1.1.2.2. Diferents gustos i interessos que la generació anterior

1.1.2.2.1. Augmenta la distància generacional

1.1.3. Visualitat

1.1.3.1. Cultura plena de fonts d'informació amb imatges

1.1.3.2. A partir de la imatge es forma el coneixement

1.1.3.3. Fotolog com exemple

1.1.3.3.1. Imatge i paraules com un tot

1.1.3.3.2. Nou diari personal

1.1.3.3.3. Generació de noves formes discursives

1.1.4. Visió del professorat

1.1.4.1. S'ha de tenir coneixement d'aquesta realitat

1.1.4.2. Aportar sentit crític i capacitat de recerca

1.1.4.3. Entendre que tant són productors com consumidors

1.1.4.4. Entendre que el procés és tan important com el que es produeix

1.1.4.5. Tot plegat afecta a la forma com aprenen

1.1.4.5.1. Modificació del patró de pensament

1.1.4.5.2. Pedagogia competencial

2. Competècia TIC i transformació de informació a coneixement (Badia)

2.1. Ús estratègic de les TIC per generar coneixement

2.1.1. Competència TIC dels professors en tractar la informació

2.1.1.1. Formació previa imprescindible

2.1.2. Alumne competent i la seva avaluació

2.1.2.1. Canvi de perspectiva de l'alumnat

2.1.3. Nova organització de les TIC als centres

2.1.3.1. Han de ser continguts transversals

2.1.4. Selecció i adequació de les eïnes TIC als alumnes i a les tasques que han de fer

2.1.4.1. Suports metacognitius

2.2. seqüència metodològica per l'ensenyament estratègic i bastiment específic per una habilitat d'aprenentatge

2.2.1. UD amb tractament competencia digital

2.2.1.1. Adquisició mitjantçant la pràctica

2.2.1.2. Elecció de les eines adequades

2.2.1.3. Elecció de les metodologies

2.2.1.4. Promoure la autoregulació i la independència de l'alumne - grups cooperatius

2.2.2. Eines específiques per donar ajuda continuada

2.2.2.1. Pautes de preguntes per selecció de la informació

2.2.2.2. Eines tecnològiques per la recopilació i ordenació de la informació

3. Les TIC com a canvi educatiu col·lectiu (Estaña)

3.1. eduCAT 1x1: canvi metodològic?

3.1.1. formació del professorat

3.1.1.1. no és el més essencial

3.1.2. treball cooperatiu

3.1.3. ordinador una eina més

3.1.4. noves metodologies

3.1.4.1. augmentar l'autonomia dels alumnes

3.1.4.2. innovació i reflexió prèvia

3.1.5. professorat en bona sintonia

3.1.5.1. vigilar el component emocional en el canvi

3.1.5.2. ajuda externa pel canvi

3.1.6. incorporació al projecte d'altres professors interessats

3.1.6.1. discussió i anàlisi de metodologies noves i velles

3.1.6.2. aportació de variants al ja probat

3.1.6.3. ajuda dels professors pioners a la resta per augmentar la confiança

3.1.6.3.1. equip impulsor del canvi

3.1.7. canvi en la gestió dels recursos personals i materials

3.1.7.1. projectes interdisciplinaris

3.1.7.1.1. formació prèvia

3.1.7.1.2. aprendre i innovar simultàniament

3.1.7.1.3. clima tranquil per resoldre dubtes i compartir experciències

3.1.8. Canvi positiu amb avantatges que inconvenients