Não và Tâm lý

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Não và Tâm lý by Mind Map: Não và Tâm lý

1. Quan điểm tâm lý-vật lý song song

1.1. Các quá trình sinh lý và tâm lý diễn ra song song trong não người

1.2. Không phụ thuộc vào nhau

1.3. Tâm lý là hiện tượng phụ

1.4. Đại biểu của tâm lý học kinh nghiệm chủ nghĩa

2. Quan điểm đồng nhất tâm lý với sinh lý

2.1. Đại biểu của chủ nghĩa duy vật tẩm thường

3. Quan điểm duy tâm

3.1. Tâm lý và sinh lý có quan hệ chặt chẽ với nhau

3.2. Tâm lý là cơ sở vật chất là hoạt động của bộ não

3.3. Tâm lý không song song và đồng nhất với sinh lý

4. Tính chủ thể của tâm lý người

4.1. Hiện thực khách quan

4.1.1. Mang màu sắc chủ quan

4.1.2. Những biểu hiện, sắc thái khác nhau

4.2. Nguyên nhân

4.2.1. Sự khác nhau về đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh

4.2.2. Cơ quan cảm giác( con người khi sinh ra chỉ bình đẳng về mặt sinh học trên phương diện loài không trên phương diện cá thể)

4.2.3. Vận dụng tri thức, kinh nghiệm sống, nhu cầu sở thích

4.2.4. Môi trường sống