Nguyễn Thái Hòa

Nguyễn Thái Hòa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nguyễn Thái Hòa by Mind Map: Nguyễn Thái Hòa

1. Lớp THCN

1.1. Ngày 1

1.1.1. xây dưng thương hiệu cá nhân

1.1.1.1. lên kế hoạch từng ngày

1.1.1.2. triển khai tốt những kênh đang làm và sắp làm

1.1.1.3. thiết kế tờ rơi nhằm khẳng định thương hiệu và ưu đãi giảm giá

1.1.1.4. yêu công việc mình làm

1.1.2. IKIGAI

1.1.2.1. bạn là ai hoặc không là ai cả

1.2. ngày 2

1.2.1. tối đa hóa big data

1.2.1.1. triển khai kế hoạch chăm sóc data

1.2.1.2. giới thiệu về sản phẩm