XD CỘNG ĐỒNG QLCN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
XD CỘNG ĐỒNG QLCN by Mind Map: XD CỘNG ĐỒNG QLCN

1. học kiến thức qlcn

1.1. you tulbe

1.1.1. các cộng đồng

2. chia sẻ nhìu giá trị

2.1. nhiều bài chia sẻ và video

3. Mở rộng mqh

3.1. trên mạng xã hội

3.1.1. zalo và fb

4. liệt kê danh sách

4.1. tìm khách hàng tiềm năng

4.1.1. giúp đỡ khách hàng

4.1.1.1. Sao chép họ làm giống như mình

4.2. chia sẻ vấn đề họ đang gặp phải