Лингвистикалық мектептердің қалыптасуы.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Лингвистикалық мектептердің қалыптасуы. by Mind Map: Лингвистикалық мектептердің қалыптасуы.

1. Міндеті

1.1. Тілдің өзіндік табиғаты мен мәнін ашу мәселесі

2. Мақсаты

2.1. Лингвистикалық бағыттардың мәнін ұғындыру

2.2. Тіл білімінің қалыптасуы мен даму жолдарын оқыту

2.3. Өзекті мәселелер бойынша білім жинақтау

2.4. Тілдің семиологиялық табиғаты, тілдің дамуы мен коммуникативтік қызметі сынды мәселелерді қамту

3. Москва лингвистикалық мектебі

3.1. Мақсаты

3.1.1. Тіл табиғатының тұтастығына сай тіл білімінің бірлігі мен тұтастығын түсіну

3.2. Жетістіктері

3.2.1. Психология , физиология, логика, халық тарихына көңіл бөлу

3.2.2. Лингвистикалық талдаудың әдіс-тәсілдерін анықтау

3.2.3. Тілдік концепцияларды жасау

3.2.4. Прославян тілінің екі заңдылығын ашу

3.2.5. Тілдің дивергентті-конвергентті эволюциясы теориясын құру

3.2.6. Салыстырмалы хронология әдісін ойлап табу

3.2.7. Үндіеуропалық топтағы тілдерді талдау

3.3. Кемшіліктері

3.3.1. Грамматикалық процестерде негізгі заңдар мен ережелер туралы түсінік іздестіру

3.3.2. Салыстыруда кешенді түрде іздеу және негізгі ойларды жақсы түсіну

3.3.3. Грамматиканың негізгі бірлігі сөз тіркесі

3.4. Еңбектері

3.4.1. Салыстырмалы лингвистика-Фортунов

3.4.2. Новгород әріптерінің тілін зерттеу-Шахматов

3.4.3. Ғылыми қамтудағы орыс синтаксисі-Пешковский

3.5. Ф.Ф.Фортунов еңбегі

3.5.1. Тілдегі стресстің екі вариациясын - көтерілу және кему

3.5.2. «Фортунатов-де Соссюр заңы»

3.5.3. Тілдерінің өзіндік классификациясы

4. Қазан лингвистикалық мектебі

4.1. Өкілдері

4.1.1. И. А. Бодуэн де Куртенэ

4.1.2. Н. В. Крушевский

4.1.3. В. А. Богородицкий

4.1.4. А. И. Александров

4.2. Принциптер

4.2.1. Сөздің фонетикалық, морфологиялық мүшеленуін қатаң шектеуге мән беру

4.2.2. Тілдің тарихи кезеңдеріндегі процестерді қатаң шектеу

4.3. Міндеті

4.3.1. Тілдерді және олардың құрылым заңдылықтарын зерттеу

4.4. Еңбектер

4.4.1. Крушевский "Очерк науки о языке"

4.4.2. Богородицкий "Очерки по языковедению и русскому языку"

4.5. Жетістіктері

4.5.1. Фонема мен морфема ұғымдары

4.5.2. Антрофоника және психофонетика

5. Жас грамматистер мектебі

5.1. Жетістіктері

5.1.1. Үнді-европа тілдері

5.1.2. Натуралистік пікірлерге сын

5.1.3. Грамматикалық аналогия

5.1.4. Метадология

5.2. Мақсаты

5.2.1. Тілдің психикалық жағын зерттеу

5.3. Кемшіліктері

5.3.1. Тіл білімін индивидуумдармен байланыстыру

5.3.2. Тек фактілерге сүйену

5.3.3. Тіл білімінің объектілерін қысқарту

5.3.4. Жүйесіз сараптау

5.3.5. Экстралингвистика ескермеу

5.4. Еңбектер

5.4.1. Г.Паульдің "Тіл тарихының принциптері"

6. Тарихы

6.1. «Сөздер мен заттар»

6.2. «Эстетизм»

6.3. Социологиялық мектеп

6.4. «Неолингвизм»