NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (Nguyễn Tuân)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (Nguyễn Tuân) by Mind Map: NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (Nguyễn Tuân)

1. Sông Đà trữ tình

2. Hình tượng Sông Đà

2.1. Sông Đà hung bạo

3. Hình tượng người lái đò