ปัญหาที่นักศึกษาพบเจอ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาที่นักศึกษาพบเจอ by Mind Map: ปัญหาที่นักศึกษาพบเจอ

1. การจัดการเรียนการสอน

1.1. Extra Class

1.1.1. เวลาที่ไม่เหมาะสม

1.1.2. หลายครั้งจนเกินไป

1.2. วิธีการสอน

1.2.1. เน้นการศึกษาด้วยตนเองเองมากจนเกินไป

1.2.2. นักศึกษาไม่มีส่วนร่วมใน Class

1.3. ผู้สอน

1.3.1. ในบางรายวิชาผู้สอนไม่มีการสื่อสารกัน

1.3.2. สอนไม่บรรลุไปตามวัตถุประสงค์

1.3.3. ถ่ายทอดออกมาไม่เข้าใจ, ตอบคำถามนักศึกษาไม่ได้

1.3.4. อัพสไลด์ใน Class

1.3.4.1. นักศึกษาไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยทุกคน

2. การทำงานกลุ่ม

2.1. สมาชิกในกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ

2.1.1. เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เลือกเอง

2.2. งานกลุ่มเยอะเกินไป

3. การประยุกต์ใช้เนื้อหาจากการเรียน

3.1. ไม่สามารถนำเนื้อหาจากการเรียนไปใช้ได้จริง

3.2. ไม่สามารถประยุกต์ใช้ต่อในวิชาอื่นๆได้

4. ข้อจำกัดด้านการเรียน

4.1. กำแพงด้านภาษา

4.2. ไม่ถนัดวิชาที่มีการคำนวณ

4.3. โปรแกรมต่างๆ

4.3.1. ไม่มีพื้นฐาน

5. ความรู้สึกไม่คุ้มค่าต่อค่าเทอม

5.1. ค่าเทอมแพง

5.2. ไม่เห็นข้อแตกต่างระหว่าง 2 หลักสูตร

6. ภาระงาน

6.1. บางรายวิชามีความซ้ำซ้อนกัน

6.2. ไม่มีกรอบการสั่งานที่ชัดเจน

7. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม

7.1. ไม่ทั่วถึง

7.2. รายละเอียดไม่ชัดเจน

8. สิ่งอำนวยความสะดวกของคณะ

8.1. พื้นที่ใช้สอยในการทำงานกลุ่มไม่เพียงพอ

8.2. ระบบการจองห้องที่ยุ่งยาก, สับสน

8.3. เวลาปิดทำการห้องสมุดเร็วเกินไป

8.4. การรับฟังปัญหาจากนักศึกษาของคณะ

8.5. ป้ายคณะตั้งพื้นสวยๆ