Họ Vũ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Họ Vũ by Mind Map: Họ Vũ

1. Ô. đẻ ra ông Vinh

1.1. Ô. Vinh

1.1.1. Viển

1.1.2. Chiến

1.1.3. Nhuận

1.2. Ô Phong

1.3. Bà liệu

1.3.1. Trí

1.3.2. Trường

1.3.3. Trọng

1.4. Bà liễu

1.4.1. Vượng

2. Cường

3. Trai

4. Vũ Bích Diệp 1987

4.1. Trai

4.2. Trai

5. Ngũ Đại 1(Mộ để Hốt)

5.1. 1

5.1.1. ô. cố Quỳnh( Mộ để Hốt)

5.1.1.1. ô. nội Tương(Mộ để Ngọc cao)

5.1.1.1.1. Bố.Thuận(Ở Ngọc cao)

5.1.1.1.2. Cô Xinh

5.1.1.1.3. Cô Minh( Chồng là chú Đưởng ở Ngọc Cao)

5.1.1.1.4. Cháu trai

5.1.1.1.5. Chú Cẩn

5.1.1.1.6. Chú Nguyên

5.1.1.1.7. Chú Toán

5.1.1.1.8. Kế(đi tu)

5.1.1.1.9. Chú Ngoạn

5.1.1.2. Điệp

5.1.1.2.1. Yến

5.1.1.2.2. Phan

5.1.1.2.3. Gái

5.1.1.3. Ô. Kha(Vũ Tam Kha)

5.1.1.3.1. Cô Hòa

5.1.1.3.2. Chú Tuấn

5.1.1.3.3. Chú Tân

5.1.1.3.4. Chú Dũng

5.2. Chú Minh(Vũ Thanh Minh)

5.2.1. Vũ Thanh Tùng 1981 0906486666 Đỗ Vân Anh - vợ

5.2.1.1. Vũ Anh Tú 2004 0936368481

5.3. Chú sơn

5.4. Bà Long

5.4.1. Chú Long

5.4.1.1. Linh

5.5. ô đẻ ra bà khiêm

5.5.1. Bà Khiêm

5.5.1.1. Chú Hòa bình

5.5.1.2. Cô viển

5.5.1.3. Chú Thái

5.5.1.3.1. Trường

5.5.1.3.2. Vũ Hoàng Thái 2007 0949802468

5.5.2. Ô Lợi

5.5.2.1. Chú Thắng

5.5.2.2. Chú Thuận

5.5.2.3. Chú Bình

5.5.3. Ba vợ Ô Đức(Mất). Ô Đức lấy bà 2 được

5.5.3.1. Cô Huệ

5.5.3.2. Co Hồng

5.5.3.3. Cô Ngọc

5.5.3.4. Co ?

5.5.4. Chú Bắc

5.6. Mai

5.7. Ô Queo

5.7.1. Chú Quyết

5.7.1.1. Hà

5.7.2. Chú Phương

5.7.2.1. Phong

5.7.2.2. Tr

5.8. Ô đẻ ra Ô Lơm

5.8.1. Ô Lơm

5.8.1.1. Cô Tâm

5.8.1.2. Cô Nhung

5.8.1.3. Chú Thành

5.8.2. Ô Lầm ( Mất 1945)

6. Ngũ đại 2

7. Ngũ đại 3

7.1. Ô đẻ ra ô Hà ô Lưu

7.1.1. Ô Hà

7.1.1.1. Thức

7.1.2. Ô hề

7.1.2.1. Cô Lợi

7.1.3. ÔLưu