φέρω

Σύνθετες λέξεις με το " φέρω"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
φέρω by Mind Map: φέρω

1. προσφέρω

1.1. προσφορά

2. συνεισφέρω

2.1. συνεισφορά

3. περιφέρω

3.1. περιφορά

4. αναφέρω

4.1. αναφορά

4.2. αναφορικός

5. υποφέρω

5.1. υποφερτός

6. εκφέρω

6.1. εκφορά

7. προφέρω

7.1. προφορά

8. καταφέρνω

9. διαφέρω

9.1. διαφορά

9.2. διαφορετικός

9.3. αδιάφορος

9.4. διάφορος

10. αποφέρω

11. συμφέρω

11.1. συμφέρον

12. παραφέρομαι

12.1. παράφορος

13. μεταφέρω

13.1. μεταφορά

13.2. μεταφορικός