بیوگرافیک

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
بیوگرافیک by Mind Map: بیوگرافیک

1. شخصیت

2. هوش

3. توانایی

4. نظام اعتقادات

5. نگرش

6. ادراک

7. یادگیری

8. انگیزش

9. ویژگی های گروه

10. رهبری

11. ارتباطات

12. قدرت

13. سیاست

14. تعارض

15. سرمایه اجتماعی

16. استراتژی

17. ساختار

18. تکنولوژی

19. طراحی کار

20. فرهنگ

21. جو

22. محیط

23. یادگیری سازمانی

24. سبک تفکر

25. یادگیری گروهی