IZZAH KAMILAH BINTI UNUS 18BC02032 (PERBANDINGAN BANK)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IZZAH KAMILAH BINTI UNUS 18BC02032 (PERBANDINGAN BANK) by Mind Map: IZZAH KAMILAH BINTI UNUS 18BC02032 (PERBANDINGAN BANK)

1. Sejarah Penubuhan Bank Islam

1.1. 1963 :Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir

1.2. 1973: Islamic Development Bank (IDB) telah ditubuhkan pada sidang Menteri-Menteri Luar OIC (Organisation of Islamic Conference).

1.3. 1975 : Dubai Islamic Bank

1.4. 1977 : Faisal Islamic Bank of Sudan

1.5. 1978 : Faisal Islamic Egyptian Bank dan Islamic Bank of Jordan

1.6. 1979 : Islamic Bank of Bahrain

1.7. 1980 : The International Islamic Bank of Investment and Development, Luxembourg

1.8. 1983 : Bank Islam Malaysia Berhad

2. Perkembangan Insititusi Kewangan di Malaysia

2.1. 1969 : Tabung Haji

2.2. 1983 : Bank Islam Berhad

2.3. 1993 : Bank konvensional yang menawarakan jendela Islamik

2.4. 2003 : Kemasukan bank - bank asing

3. Sejarah Penubuhan Bank Konvensional

3.1. 1587 : Banco Della Pizza di Rialto,Venice

3.2. 1694 : Bank of England

4. Nilai selari Syariah dan Universal

4.1. Aktiviti Sebenar

4.1.1. Hubungan terus dengan ekonomi luar

4.1.2. Kepastian disokong dengan aktiviti dasar

4.1.3. Melarang proses leveraging

4.1.4. Matawang tidak diiktiraf sebagai komoditi

4.2. Etika

4.2.1. Terhindar daripada aktiviti yang tidak beretika seperti "hoarding"

4.2.2. Terhindar daripada aktiviti perjudian , barang-barang dan perkhidmatan yang tidak patuh Syariah

4.2.3. Proses penyaringan dalam aktiviti pelaburan

4.2.4. Toleransi dengan pelanggan yang mengalami kesusahan

4.3. Urus Tadbir

4.3.1. Ketelusan dan keterbukaan

4.3.2. Tambahan kepada urus tadbir Syariah

4.3.3. Risiko-risiko yang unik

4.3.4. Fidusiari & kebertanggungjawaban

4.3.5. Menitikberatkan dokumentasi dan kontrak yang jelas bagi kesesuaian dan kestabilan

4.4. Perkongsian

4.4.1. Hubungan kontraktual yang berbeza

4.4.2. Transaksi berdasarkan ekuiti & perkongsian risiko

4.4.3. Ciri-ciri seperti terma-terma penting dalam perkongsian seperti pembahagian keuntungan dan risiko akan dinyatakan dengan jelas di mana is berperanan sebagai mekanisme tambahan

5. Perbandingan Antara Perbankan Islam Dan Perbankan Konvensional

5.1. Asas (Fundamental)

5.1.1. Perbankan Islam: Ini kerana 'manual' yang Allah S.W.T. sediakan kepada manusia lawan adalah Al-Duran dan Nabi kita Muhammad S.A.W. telah memberikan contoh Pemikiran Manusia bagaimana mengendalikan 'manual' tersebut sepanjang hidup kita. Perbankan Konvensional: Bila akal dan pengalaman manusia dijadikan asas rujukan, maka is terdedah kepada seribu satu macam kelemahan kerana manusia itu lemah.

5.1.2. Perbankan Islam: Pelaksanaan sistem Islam memerlukan iman & taqwa di lawan dalam diri, maka setiap peraturan Allah adalah amanah. Setiap amanah tidak akan Kepuasan Duniawi dipandang rendah oleh setiap mukallaf yang bertaqwa. Perbankan Konvensional: Tidak dipandu dengan nilai iman & taqwa. Oleh yang demikian, dalam pengendalian perbankan konvensional, banyak perkara yang tidak sehaluan dengan kehendak Islam berlaku.

5.1.3. Perbankan Islam: Tanggungjawab melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya lawan adalah terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, contohnya pengharaman Tuntutan Manusiawi riba. Perbankan Konvensional: Berasaskan semata-mata kepada pemikiran manusia maka terlalu banyak aktiviti yang bercanggah dengan Islam termasuklah sistem riba yang menjadi paksi kepada sistem perbankan konvensional.

5.1.4. Perbankan Islam: Setiap aktiviti yang dilakukan, sebagai contoh; membangunkan produk-produk yang baru, sistem perbankan Islam wajib meneliti persoalan halal dan haram sesuatu urusniaga yang ingin dilaksanakan. Perbankan Konvensional: Tidak menilai urusniaga mereka dengan nilaian kacamata Allah S.W.T. Seolah-olah tidak menyedari bahawa segala urusniaga yang dilakukan akan dicatat oleh para malaikat Allah S.W.T. sama ada beroleh pahala atau dosa.

5.1.5. Perbankan Islam: Setiap urusniaga yang dijalankan akan berpayungkan kehendak Islam dan mencari keredhaan Allah S.W.T. semata-mata serta mengambil kira maslahah manusia. Perbankan Konvensional: Tidak dipandu oleh panduan Ilahi yang akhirnya boleh membawa kepada kecelakaan di dalam kehidupan mereka. Ini terbukti dengan keingkaran mentaati perintah Allah S.W.T. dalam urusniaganya iaitu semata-mata untuk mengejar keuntungan duniawi.

5.1.6. Perbankan Islam: Adil ialah meletakkan sesuatu di tempatnya yang betul. Keadilan dalam Islam ialah bersifat menyeluruh iaitu memenuhi keadilan ke atas semua pihak yang berkontrak. Manfaat yang Allah S.W.T. kurniakan dikongsi bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Perbankan Konvensional: Amalan urusniaga yang terkeluar dari orbit Islam menyebabkan keadilan itu tidak dapat diserlahkan dengan sempurna.

5.2. Urus Tadbir dan Operasi

5.2.1. Perbankan Islam: Segala urusan perbankan Islam akan dipantau oleh Ahli/Majlis Jawatankuasa Penasihat Syariah dan Audit Syariah. Mereka adalah individu yang bertanggungjawab dalam memastikan kepatuhan hukum Syariah di sesebuah bank. Perbankan Konvensional: Tidak mempunyai pemantauan dari segi Syariah

5.2.2. Perbankan Islam: Melaksanakan transaksi yang mematuhi kehendak Syariah. Segala perolehan atau hasil yang terbit daripada urusan perbankan yang tidak mematuhi Syariah dan garis panduan Syariah akan disalurkan kepada badan-badan amal. Perbankan Konvensional: Tidak ada peruntukan untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah

5.2.3. Perbankan Islam: Memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak bercanggah dengan Islam. Untung, Bukannya Keuntungan (profit) adalah terhasil daripada kontrak jual beli dan perkongsian untung rugi Riba (pelaburan). Perbankan Konvensional: Mengaut keuntungan melalui pelbagai cara tanpa mempedulikan adakah ia mematuhi syarak atau sebaliknya. 'Interest' terhasil daripada lebihan (pertambahan) daripada jumlah pinjaman/hutang yang diberikan.

5.2.4. Perbankan Islam: Hubungan di antara pihak bank (pembiaya) dan pelanggan terbentuk daripada dengan pelanggan transaksi jual beli, pelaburan atau perkongsian untung rugi. Perbankan Konvensional: Hubungan di antara pihak bank (lender) dengan pelanggan (borrower) terbentuk daripada transaksi pinjaman/hutang.

5.2.5. Perbankan Islam: Caj yang dikenakan berdasarkan kos sebenar atau 1% sepertimana yang Bayar digariskan oleh BNM (gantirugi/ta'widh). Perbankan Konvensional: Denda yang dikenakan adalah tidak berdasarkan kos sebenar bahkan denda tersebut digandakan dan menyebabkan jumlah hutang pelanggan bertambah-tambah (compounding).

5.2.6. Perbankan Islam: Terlibat dalam pembayaran zakat. la merupakan tanggungjawab sosial pihak Perbankan Konvensional: Tidak ada peruntukan untuk mengeluarkan zakat.

5.2.7. Perbankan Islam: Terlibat di dalam gerakan dakwah Islamiah kepada masyarakat. Sebagai contoh, memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pengharaman riba, memberi khutbah jumaat, forum dan penyelidikan tentang muamalat Islam. Perbankan Konvensional: Tidak mengambil berat terhadap aktiviti dakwah Islamiah.

5.2.8. Perbankan Islam: Sistem Kewangan Islam adalah berteraskan akad yang telah dipersetujui oleh Syarak seperti Bai' Bithaman Ajil (BBA), Wadi'ah, Mudarabah, Musyarakah dan sebagainya. Perbankan Konvensional: Operasinya adalah tidak berteraskan akad-akad yang sah dari sudut Syarak dan kebanyakkannya terlibat dalam sistem pinjaman yang berteraskan riba.

6. Perbezaan dari Perspektif Produk

6.1. Deposit

6.1.1. Bank Islam dan Bank Konvensional : Akaun Simpanan/Semasa

6.1.2. Bank Islam : AI-Wadi'ah Yad Dhamanah Bank Konvensional :Tidak relevan

6.1.3. Bank Islam : Berdasarkan budi bicara bank Bank Konvensional : Pulangan (Faedah) telah dijamin

6.2. Pembiayaan

6.2.1. Bank Islam : Pembiayaan Peribadi Bank Konvensional : Pinjaman Peribadi

6.2.2. Bank Islam : Tawarruq atau Bai' Al-Inah Bank Konvensioanl : Pinjaman

6.2.3. Bank Islam : Terhasil daripada jualan Bank Konvensional : Terhasil daripada faedah atas transaksi pinjaman

6.2.4. Bank Islam : Amaun adalah tetap sepanjang tempoh pembiayaan atau dikurangkan/diberikan rebat sekiranya pelanggan membayar keseluruhan pembiayaan lebih awal Bank Konvensional : Amaun akan berubah mengikut perubahan Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate 'BLR')

6.2.5. Bank Islam : Mesti dimiliki oleh penjual Bank Konvensional : Tidak relevan

6.2.6. Bank Islam : Gantirugi (ta'widh) akan dikenakan Bank Konvensional : Penalti dalam bentuk 'compounding' akan dikenakan

6.2.7. Bank Islam : Takaful Bank Konvensional : Konvensional

6.3. Pelaburan

6.3.1. Bank Islam : Akaun pelaburan am/akaun khas Bank Konvensional : Deposit tetap

6.3.2. Bank Islam : AI-Mudharabah Bank Konvensioanl : Tidak relevan

6.3.3. Bank Islam : Perkongsian keuntungan mengikut peratusan yang dipersetujui Bank Konvensional : Faedah/Dividen