Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến by Mind Map: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

1. I. Sự hình thành của truyền thống yêu nước Việt Nam

1.1. Được hình thành trong quá trình được lưu truyền từ đời này sang đời khác từ xưa đến nay.

1.2. Di sản quý báu của dân tộc được hình thành từ rất sớm, được củng cố và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử.

1.3. Lòng yêu nước,tình yêu gia đình, yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mình sinh sống gắn bó.

1.4. Qua ý thức bảo vệ những di sản văn hóa của dân tộc,Lòng tự hào về những chiến công, tôn kính các vị anh hùng chống đô hộ

2. II. Phát triển và tôi luyện truyền thống yêu nước trong các thế kỉ phong kiến độc lập.

2.1. Đất nước trở lại độc lập, tự chủ.

2.2. Sau 1000 năm Bắc thuộc nền kinh tế trở nên lạc hậu, đói nghèo.

2.3. Phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm phương Nam.

2.4. Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

2.5. Ý thức đoàn kết

2.6. Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên

3. III. Nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến

3.1. Đoàn kết nhất trí đồng lòng vượt qua gian khổ, hy sinh, phát huy tài năng, trí tuệ, chiến đấu dũng cảm giàng thắng lợi cuối cùng.

3.2. Đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập