Mënyrat e foljeve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mënyrat e foljeve by Mind Map: Mënyrat e foljeve

1. Mënyra dëftore

1.1. Kohët e thjeshta

1.2. E tashme

1.3. E pakryer

1.4. E kryer e thjeshtë

1.5. E ardhme

1.6. Kohët e përbëra

1.7. E kryer

1.8. Me se e kryer

1.9. E kryer e tejshkuar

1.10. E ardhme e përparme

2. Mënyra lidhore

2.1. Kohë e thjeshta

2.2. E tashme

2.3. E pakryer

2.4. Kohët e përbëra

2.5. E kryer

2.6. Më se e kryer

3. Mënyra kushtore

3.1. Koha e tashme

3.2. Koha e kryer

4. Mënyra habitore

4.1. E tashme

4.2. E pakryer

4.3. E kryer

4.4. Më se e kryer

5. Mënyra dëshirore

5.1. E tashme

5.2. E kryer