The Five Senses (senk sans yo)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
The Five Senses (senk sans yo) by Mind Map: The Five Senses (senk sans yo)

1. Sight (we)

1.1. Light enters the eye through the cornea. This is the clear, dome-shaped surface that covers the front of the eye.

1.1.1. Limyè antre nan je a nan korn la. Sa a se sifas la klè, ki gen fòm bòl ki kouvri devan je a.

1.2. From the cornea, the light passes through the pupil. The iris, or the colored part of your eye, controls the amount of light passing through.

1.2.1. Soti nan korn a, limyè a pase nan elèv la. Iris la, oswa pati ki gen koulè nan je ou, kontwole kantite limyè ki pase nan.

1.3. From there, it then hits the lens. This is the clear structure inside the eye that focuses light rays onto the retina.

1.3.1. Soti nan la, li Lè sa a, frape lantiy la. Sa a se estrikti a klè andedan je a ki konsantre reyon limyè sou retin la.

1.4. Next, light passes through the vitreous humor. This is the clear, jelly-like substance that fills the center of the eye. It helps to keep the eye round in shape.

1.4.1. apre, limyè pase nan imè a vitreous. Sa a se sibstans ki klè, jele ki plen sant je a. Li ede kenbe je wonn nan fòm.

1.5. Finally, the light reaches the retina. This is the light-sensitive nerve layer that lines the back of the eye. Here the image is inverted.

1.5.1. Finalman, limyè a rive nan retin lan. Sa a se kouch nè-limyè-sansib ki liy dèyè je a. Isit la se imaj la Envèse.

1.6. The optic nerve is then responsible for carrying the signals to the visual cortex of the brain. The visual cortex turns the signals into images (for example, our vision).

1.6.1. Nè optik la responsab pou pote siyal yo nan cortical vizyèl nan sèvo a. Cortical vizyèl la vire siyal yo nan imaj (pou egzanp, vizyon nou an).

2. Smell (pran sant)

2.1. Vaporized odor molecules (chemicals) floating in the air reach the nostrils and dissolve in the mucus (which is on the roof of each nostril).

2.1.1. Molekil odè vaporize (pwodwi chimik) k ap flote nan lè a rive nan twou nen yo epi fonn nan larim lan (ki sou do kay chak twou nen).

2.2. Underneath the mucus, in the olfactory epithelium, specialized receptor cells called olfactory receptor neurons detect the odor. These neurons are capable of detecting thousands of different odors.

2.2.1. Anba larim lan, nan epitelyom olfactif la, selil reseptè espesyalize yo rele newòn reseptè olfactif yo detekte odè a. Sa yo newòn yo kapab detekte dè milye de odè diferan.

2.3. The olfactory receptor neurons transmit the information to the olfactory bulbs, which are located at the back of the nose.

2.3.1. Newòn yo reseptè olfactif transmèt enfòmasyon an nan anpoul olfactif yo, ki yo sitiye nan do a nan nen an.

2.4. The olfactory bulbs has sensory receptors that are actually part of the brain which send messages directly to: The most primitive brain centers where they influence emotions and memories (limbic system structures), and “Higher” centers where they modify conscious thought (neo-cortex).

2.4.1. Anpoul yo olfactif gen reseptè sansoryèl ki aktyèlman yon pati nan sèvo a ki voye mesaj dirèkteman nan: Sant sa yo nan sèvo ki pi primitif kote yo enfliyanse emosyon ak memwa (estrikti sistèm lenbik), ak "Pi wo" sant kote yo modifye panse konsyan (neo-cortical ).

2.5. These brain centers perceive odors and access memories to remind us about people, places, or events associated with these olfactory sensations.

2.5.1. Sant sa yo nan sèvo wè odè ak aksè memwa yo fè nou sonje sou moun, kote, oswa evènman ki asosye ak sa yo sansasyon odè.

3. Touch (santi)

3.1. Sensations begin as signals generated by touch receptors in your skin. They travel along sensory nerves made up of bundled fibers that connect to neurons in the spinal cord. Then signals move to the thalamus, which relays information to the rest of the brain. Next stop is the somatosensory cortex, where signals are translated into a touch perception.

3.1.1. Sansasyon kòmanse kòm siyal ki te pwodwi pa reseptè manyen nan po ou. Yo vwayaje ansanm nè sansoryèl ki fèt ak fib fourni ki konekte nan newòn nan mwal epinyè a. Lè sa a, siyal deplase nan talamus la, ki rle enfòmasyon nan rès sèvo a. pwochen arè se cortical a somatosansoryèl, kote siyal yo tradwi nan yon pèsepsyon manyen.

4. Taste (goute)

4.1. Molecules from the food and beverages we consume dissolve in our saliva and interact with taste receptors on our tongue and in our mouth and throat. Taste buds are made of taste receptor cells that have hair like extensions. Taste molecules bind to receptors on these extension and cause chemical changes within the sensory cells that result in neural impulses being transmitted to the brain via different nerves, depending on where the receptors located. Taste information is transmitted to the brain.

4.1.1. Molekil ki soti nan manje a ak bwason nou konsome fonn nan krache nou yo ak kominike avèk reseptè gou sou lang nou yo ak nan bouch nou ak nan gòj. Boujon gou yo te fè nan selil reseptè gou ki gen cheve tankou ekstansyon. Molekil gou mare reseptè sou ekstansyon sa yo ak lakòz chanjman chimik nan selil yo sansoryèl ki rezilta nan enpilsyon neral ke yo te transmèt nan sèvo a atravè nè diferan, tou depann de ki kote reseptè yo sitiye. Enfòmasyon sou gou transmèt nan sèvo a.

5. Hear (tande)

5.1. Sound is transmitted as sound waves from the environment. The sound waves are gathered by the outer ear and sent down the ear canal to the eardrum.

5.1.1. Son transmèt kòm vag son soti nan anviwònman an. Vag son yo ranmase pa zòrèy ekstèn lan epi voye desann kanal zòrèy la nan tanpèt la.

5.2. The sound waves cause the eardrum to vibrate, which sets the three tiny bones in the middle ear into motion.

5.2.1. Vag son yo lakòz tanpan an vibre, ki mete twa zo ki piti nan zòrèy presegondè a an mouvman.

5.3. The motion of the bones causes the fluid in the inner ear or cochlea to move.

5.3.1. Mouvman nan zo yo lakòz likid la nan zòrèy enteryè a oswa limason pou avanse pou pi.

5.4. The movement of the inner ear fluid causes the hair cells in the cochlea to bend. The hair cells change the movement into electrical pluses.

5.4.1. Mouvman likid zòrèy enteryè a lakòz selil cheve yo nan limason an koube. Selil cheve yo chanje mouvman an nan pulsasyon elektrik.

5.5. These electrical impulses are transmitted to the hearing (auditory) nerve and up to the brain, where they are interpreted as sound.

5.5.1. Enpilsyon elektrik sa yo transmèt nan nè odyans lan (tande) epi jiska sèvo a, kote yo entèprete yo kòm son.