Content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Content by Mind Map: Content

1. Chia theo tính chất công việc

1.1. Chiến lược

1.2. Kế hoạch

1.3. Triển khai

2. Chia theo kênh

2.1. Website

2.2. Facebook

2.3. Youtube

2.4. Tiktok

3. Chia theo định dạng

3.1. Chữ

3.2. Ảnh

3.3. Video

4. Vị trí công việc

4.1. Content Writer

4.2. Copywriter

4.3. Content Creator

4.4. Content Creative

5. Chia theo mục tiêu

5.1. Bán hàng

5.2. Seeding

5.3. Tương tác

5.4. PR

6. Phong cách

6.1. Logic hay cảm xúc

6.2. Trực tiếp hay gián tiếp

6.3. Đơn giản hay sáng tạo