TRI GIÁC Ở HSTH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRI GIÁC Ở HSTH by Mind Map: TRI GIÁC Ở HSTH

1. KHÁI NIỆM

1.1. Là quá trình nhận thức phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính bên ngoài sự vật, hiện tượng khi chúng đang tác động trực tiếp vào các giác quan của ta.

1.2. là quá trình nhận thức cảm tính ở mức độ cao

1.3. Hoạt động theo những quy định nhất định

1.3.1. Quy luật về tính đối tượng

1.3.2. Quy luật về tính lựa chọn

1.3.3. Quy luật về tính có ý thức

1.3.4. Quy luật về tính ổn định

1.3.5. Quy luật tổng giác của tri giác

2. ĐẶC ĐIỂM

2.1. Tính không chủ định

2.1.1. Khả năng phân tích một cách có tổ chức và sâu sắc ở các em còn yếu.

2.1.1.1. khi xem bức tranh thường nhảy cóc từ đối tượng này sang đối tượng khác

2.2. Tính xúc cảm

2.2.1. Trẻ nhận ra ở các đối tượng từ những gì trực tiếp gây cho trẻ xúc cảm

2.2.1.1. trẻ thích quan sát các sự vật hiện tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn và mới lạ.

2.3. Tính chất đại thể

3. ỨNG DỤNG