Gelişim Psikolojisi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gelişim Psikolojisi by Mind Map: Gelişim Psikolojisi

1. Yaşam Boyu Bakış Açısı

1.1. Gelişim Yaşam Boyudur

1.2. Gelişim Çok Boyutludur

1.3. Gelişim Çok Yönlüdür

1.4. Gelişim Esnektir

1.5. Gelişim Bağlamsaldır

1.6. Gelişim Biyoloji, Kültür Ve Bireyin Ortak Ürünüdür

2. Ahlak Gelişimi

2.1. J.Piaget

2.1.1. Ahlaki gerçeklik

2.1.1.1. Çocuğun niyetinden çok daha çok davranışın sonucunda ne oldu bu önemlidir.

2.1.2. Ahlaki görecelik

2.1.2.1. Bu dönemde ki insanlar soyut düşünebildiği için üst düzey ahlaki kararlar verebilirler.Olayların sadece dış taraftan gözüken kısımlarına değil iç kısımlarını da düşünürler.

2.2. Kohlberg

2.2.1. a) Gelenek Öncesi Düzey

2.2.1.1. İtaat Ceza : Birey ceza almamak için kurallara uyar.Ortamda cezalandıracak biri yoksa kurallara uymaz.

2.2.1.2. Saf Çıkarcı: İtaat etmek yerine çıkarlarına bakar.Amaç bireyin fayda etmesi.Sevilmek için de yapar.

2.2.2. b) Geleneksel Düzey

2.2.2.1. İyi Çocuk Olma Eğilimi: Etrafındaki insanların takdirini kazanmaya çalışır.Beğenilme ve göze girmek ister.

2.2.2.2. Kanun Düzen: Mükemmeliyetçi insanlardır.Kanun kesinlikle bunlara uymak yapmak.Düzeni korumak için her şeyi yapar.

2.2.3. c) Gelenek Ötesi Düzey

2.2.3.1. Sosyal amaç: Herkesin yararına kuralları esnetilebilir.

2.2.3.2. Evrensel Ahlak: Özgürlük, adalet, hak kavramlarına uygundur.

2.3. john Dewey

2.3.1. Ahlak ve gelenek öncesi dönem: Bireyin, biyolojik ve sosyal dürtülerle güdülenerek gösterdiği ahlaki davranışları içeren dönemdir.

2.3.2. Geleneksel dönem: Bireyin, içinde bulunduğu grubun değerlerini benimsediği dönemdir.

2.3.3. Özerk dönem: Bireyin davranışlarının, kendi akıl yürütmesi ve karar vermesi ile oluştuğu ve içinde bulunduğu grubun standartlarını irdeleyerek benimsediği dönemdir.

3. Bilişsel Gelişim

3.1. Vygotsky

3.1.1. Yakınsak Gelişim Alanı: Öğrenen ile Öğretenin bir araya gelmesidir.

3.1.2. Yapı İskelesi Kurma: Bir olasılık ya da akranın çocuğu yakın gelişmeden çekerken tekniktir.

3.2. Piaget

3.2.1. Temel kavramlar

3.2.1.1. Şema: Piaget Kuramı nda Şema zihnin dış Dünya’da ki nesneler ve olgulara ilişkin oluşturduğu tasarımdır.

3.2.1.2. Uyum sağlama

3.2.1.2.1. Özümleme: Önceden sahip olduğu bir şemayı farklı şemayla benzeşmesi.

3.2.1.2.2. Uyma: eğer var olan şemayı yeni durumla ayırt edici yeni şema oluşturuyorsa bu duruma uyma denir.

3.2.2. Gelişim Dönemleri

3.2.2.1. Duyusal Motor Dönemi

3.2.2.1.1. Bilişsel gelişim için 0-2 yaş serisine düşen ilk evresinde, kendini diğer nesnelerden ayırt eder.

3.2.2.2. İşlem Öncesi Dönem

3.2.2.2.1. Bilişsel olarak kavramlar yoluyla geçiş evresi, yavaş yavaş kullanılmaya başladığı evredir.

3.2.2.3. Somut İşlemler Dönemi

3.2.2.3.1. Somut nesneler ve olaylar arasındaki mantıksal ilişkiler, Piaget'nin somut işlemler evresi olarak adlandırdığı, bilişsel gelişimin 7-12 yaş aralığını arresinde anlaşılır hale gelir.

3.2.2.4. Soyut İşlem Dönemi

3.2.2.4.1. Soyut mantık yürütme, soyutlar arasında mantıksal ilişki kurma ve bu ilişkileri test etme eylemleriyse normal olarak 12 yaş ve sonrasında ulaşılması beklenen ve yine Piaget'nin biçimsel / işlemsel olarak adlandırdığı evrenin karakter eylemleridir.

4. Kişilik Gelişimi

4.1. Erikson

4.1.1. Psikososyal Gelişim

4.1.1.1. 1. Temel Güvene Karşı Güvensizlik Duygusu (0-1 Yaş)

4.1.1.1.1. Bu evrede bebek tümden alıcı bir yapıdadır. Bu alıcı yapıya karşı annenin verici oluşu karşılıklı düzen ve denge sağlamaktadır.

4.1.1.2. 2. Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç Duygusu (1-3 Yaş)

4.1.1.2.1. Bu aşamada çocuk, artık kendi davranışlarının kendine ait olduğunun farkına varmaya başlar.

4.1.1.3. 3. Girişimciliğe Karşı Suçluluk Duygusu (3-6 Yaş)

4.1.1.3.1. Bu evrede çocuk kendi başına girişimlerde bulunur. Çocuğun bu konuda gelişebilmesi, desteklenmesine ve merakının ortaya çıkmasına neden olabilir.

4.1.1.4. 4. Başarılı Olmaya Karşı Yetersizlik Duygusu (7-11 Yaş)

4.1.1.4.1. Bu dönem çocuk, yaşantılarından bazı sonuçlar çıkarabilecek düşünmeye başlar

4.1.1.5. 5. Kimlik Kazanmaya Karşı Kimlik Karmaşası (11-17 Yaş)

4.1.1.5.1. Birey bu ... "Ben kimim?" sorusunu sormaktadır.

4.1.1.5.2. Bu dönem başarı ile atlatan kimseler kimlik duygusu edinirken.

4.1.1.6. 6. Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık (17-30 Yaş)

4.1.1.6.1. Bu bireylerin ergenlik dönemindeki akran bilginden daha geniş ilişkiler kurmaya ve topluma karışmaya başlar.

4.1.1.7. 7. Üretkenliğe Karşı Durgunluk (30-60 Yaş)

4.1.1.7.1. Bu dönem orta yaşlılık yıllarını kapsamaktadır. Yetişkin bu üretken, verimli ve verimlidir.

4.1.1.8. 8. Benlik Bütünlüğü Karşı Umutsuzluk (60+ Yaş)

4.1.1.8.1. Yaşlılık yıllarını geçmiş bu yazı beklediğimde önceki olumlu birikimi sonucu benliğini tam olarak bulmuş ya da önceki dönemlerde yaşadığı çatışma tecrübeleri sağlıklı olarak geçirmeme sonucu umutsuzluklar içinde.

4.2. Freud

4.2.1. Psikanalitik Kuram

4.2.1.1. Topografik Kişilik Kuramı (Bilinç Sınıflandırması)

4.2.1.1.1. Bilinç: Farkında olduğumuz yaşantıların bulunduğu yerdir. Bedensel algıları, düşünce süreçlerini, heyecansal durumları ve farkında olarak, isteyerek yaptığımız davranışları kapsar.

4.2.1.1.2. Bilinçaltı (bilinçöncesi): Bilincinde olmadığımız ama biraz düşününce, küçük uyarıcılarla kolaylıkla bilince çıkarılabilen yaşantıların bulunduğu bilince en yakın yerdir.

4.2.1.1.3. Bilinçdışı: Bilincin dışında olan ve bilince çıkarmakta çok zorlanılan, yanılmalara, dil sürçmelerine ve kekemeliklere neden olan zihin alanıdır.

4.2.1.2. Yapısal Kişilik Kuramı

4.2.1.2.1. İd (altbenlik): Kalıtımla gelen bütün dürtü ve arzuları kapsamaktadır.

4.2.1.2.2. Ego (benlik): Kişiliğin mantıklı düşünebilen ve gerçekçi değerlendirmeler yapılabilen bölümüdür.

4.2.1.2.3. Süperego (üstbenlik): Çocuğa ailesi ve toplum tarafından aktarılan değerleri, ahlaki kuralları ve gelenekleri temsil eder.

4.2.1.3. Psikoseksüel Gelişim Kuramı

4.2.1.3.1. Oral Dönem (0 – 1 yaş)

4.2.1.3.2. Anal Dönem (1-3 yaş)

4.2.1.3.3. Fallik Dönem (3 - 6 yaş)

4.2.1.3.4. Gizil (Latans) Dönem (6 - 12 yaş)

4.2.1.3.5. Genital Dönem (12 – 18 yaş)