ไฟฟ้าเคมี

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไฟฟ้าเคมี by Mind Map: ไฟฟ้าเคมี

1. ปฎิกิริยารีดอกซ์

1.1. ปฎิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง โดยสารทั้งสองไม่ต้องสัมผัสกันก็ได้

1.2. สารทีเ่กิดปฎิกริยารีดอกซ์จะมีเลขออกซิเดชันของธาตุเปลี่ยนไป

1.3. การถ่ายโอนอเิล็กตรอน

1.3.1. Oxidation , Reduction

1.3.1.1. Oxidation

1.3.1.1.1. เสีย e-

1.3.1.1.2. มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น

1.3.1.1.3. เป็น ตัวรีดิวซ์

1.3.1.1.4. ถูกออกซิไดซ์

1.3.1.1.5. ปฎิกิริยา X -----------> X+ + e-

1.3.1.2. Reduction

1.3.1.2.1. รับe-

1.3.1.2.2. มีเลขออกซิเดชันลดลง

1.3.1.2.3. เป็น ตัวออกซิไดส์

1.3.1.2.4. ถูกรีดิวซ์

1.3.1.2.5. ปฎิกิริยา Y+ + e- ---------> Y

1.3.2. ปฎิกิริยา

1.4. ปฎิกิริยารีดอกซ์ จะต้องมี การเพิมหรือลดของเลขออกซิเดชัน

2. ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี

2.1. เคมี-ไฟฟ้า

2.1.1. เซลล์กัลวานิก

2.1.2. ปฎิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน เกิดกระแสไฟ้ฟ้านำไปใช้ได้

2.1.3. ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่

2.2. ไฟฟ้า-เคมี

2.2.1. เซลล์อิเล็กโตไลต์

2.2.2. ปฎิกิริยาที่มีการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารละลายเพื่อทำให้เกิดปฎิกิรยาเคมี

2.2.3. การแยกน้ำด้วยไฟ้า ชุบโลหะ

3. เลขออกซิเดชัน

3.1. ตัวแสดงเลขค่าประจุไฟฟ้าของธาตุ ซึ่งอาจจะเป็นธาตุเดี่ยว หรืออยู๋ในรูปสารประกอบก็ได้

3.2. ผลรวมเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบ มีค่าเท่ากับ 0

3.3. ผลรวมเลขออกซิเดชันของธาตุ หรือ ไอออนเชิงซ้อนในสารเชิงไอออน มีค่าเท่ากับ ไอออนของสารนั้น

4. ปฎิกิริยาออโตรีดอกซ์

4.1. ปฎิกิริยาที่สารตัวเดียวกันเกิดทั้งปฎิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน

4.2. 2 KOH + Cl2 = KCl + KClO + H2O

4.2.1. Cl เป็นทั้งตัวให้และรับอิเล็กตรอน

5. การดุลสมการรีดอกซ์

5.1. การดุลโดยอาศัยเลขออกซิเดชั่น

5.1.1. อาศัยเลขออกซิเดชัน

5.2. การดุลโดยอาศัยปฎิกิริยาครึ่งเซลล์

5.2.1. 1.แยกเป็น2ครึ่งเซลล์

5.2.2. 2.ดุลธาตุที่ไม่ใ่ช่ O และ H ในแต่ละเซลล์ให้เท่ากัน

5.2.3. 3.เติม H2O ในด้านที่ขาด O , เติม H+ ในด้านที่ขาด H (ตามลำดับนะ)

5.2.4. 4.เติม e- ในด้านที่ขาดประจุลบ (ดูแต่ประจุไม่ดูเลขออกซิเดชัน)

5.2.5. 5. ทำ e- ทั้งสองครึ่งเซลล์ให้เท่ากัน โดยการคูณด้วยตัวเลข แล้วนำครึ่งเซลล์ฺทั้งสองมารวมสมการกัน

5.2.6. 6.ถ้าปฎิกิริยาเกิดในเบส ให้กำจัด H+ โดยการเติม OH- และใช้หลักการแตกตัวของน้ำ

6. New node