Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ไฟฟ้าเคมี by Mind Map: ไฟฟ้าเคมี
4.7 stars - 3 reviews range from 0 to 5

ไฟฟ้าเคมี

ปฎิกิริยารีดอกซ์

ปฎิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง โดยสารทั้งสองไม่ต้องสัมผัสกันก็ได้

สารทีเ่กิดปฎิกริยารีดอกซ์จะมีเลขออกซิเดชันของธาตุเปลี่ยนไป

การถ่ายโอนอเิล็กตรอน

Oxidation , Reduction, Oxidation, เสีย e-, มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, เป็น ตัวรีดิวซ์, ถูกออกซิไดซ์, ปฎิกิริยา X -----------> X+ + e-, Reduction, รับe-, มีเลขออกซิเดชันลดลง, เป็น ตัวออกซิไดส์, ถูกรีดิวซ์, ปฎิกิริยา Y+ + e- ---------> Y

ปฎิกิริยา

ปฎิกิริยารีดอกซ์ จะต้องมี การเพิมหรือลดของเลขออกซิเดชัน

ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี

เคมี-ไฟฟ้า

เซลล์กัลวานิก

ปฎิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน เกิดกระแสไฟ้ฟ้านำไปใช้ได้

ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่

ไฟฟ้า-เคมี

เซลล์อิเล็กโตไลต์

ปฎิกิริยาที่มีการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสารละลายเพื่อทำให้เกิดปฎิกิรยาเคมี

การแยกน้ำด้วยไฟ้า ชุบโลหะ

เลขออกซิเดชัน

ตัวแสดงเลขค่าประจุไฟฟ้าของธาตุ ซึ่งอาจจะเป็นธาตุเดี่ยว หรืออยู๋ในรูปสารประกอบก็ได้

ผลรวมเลขออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบ มีค่าเท่ากับ 0

ผลรวมเลขออกซิเดชันของธาตุ หรือ ไอออนเชิงซ้อนในสารเชิงไอออน มีค่าเท่ากับ ไอออนของสารนั้น

ปฎิกิริยาออโตรีดอกซ์

ปฎิกิริยาที่สารตัวเดียวกันเกิดทั้งปฎิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน

2 KOH + Cl2 = KCl + KClO + H2O

Cl เป็นทั้งตัวให้และรับอิเล็กตรอน

การดุลสมการรีดอกซ์

การดุลโดยอาศัยเลขออกซิเดชั่น

อาศัยเลขออกซิเดชัน

การดุลโดยอาศัยปฎิกิริยาครึ่งเซลล์

1.แยกเป็น2ครึ่งเซลล์

2.ดุลธาตุที่ไม่ใ่ช่ O และ H ในแต่ละเซลล์ให้เท่ากัน

3.เติม H2O ในด้านที่ขาด O , เติม H+ ในด้านที่ขาด H (ตามลำดับนะ)

4.เติม e- ในด้านที่ขาดประจุลบ (ดูแต่ประจุไม่ดูเลขออกซิเดชัน)

5. ทำ e- ทั้งสองครึ่งเซลล์ให้เท่ากัน โดยการคูณด้วยตัวเลข แล้วนำครึ่งเซลล์ฺทั้งสองมารวมสมการกัน

6.ถ้าปฎิกิริยาเกิดในเบส ให้กำจัด H+ โดยการเติม OH- และใช้หลักการแตกตัวของน้ำ

New node