เซลล์ไฟฟ้าเคมี

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เซลล์ไฟฟ้าเคมี by Mind Map: เซลล์ไฟฟ้าเคมี

1. เซลล์กัลวานิก

1.1. เข็มของโวลท์มิเตอร์จะเบนตามการไหลของอิเล็กตรอน แอโนด -----> แคโทด

1.2. ครึ่งเซลล์ออกซิเดชัน

1.2.1. เสียอิเล็กตรอน

1.2.2. ขั้วแอโนด

1.2.3. ขั้วลบของวงจร

1.2.4. ผุกร่อน(ปริมาณโลหะลดลง)

1.2.5. เข็มโวลต์มิเตอร์เบนออก

1.3. ครึ่งเซลล์รีดักชั่น

1.3.1. รับอิเล็กตรอน

1.3.2. ขั้วแคโทด

1.3.3. ขั้วบวกของวงจร

1.3.4. หนาขึ้น(ปริมาณโลหะเพิ่มขึ้น)

1.3.5. เข็มโวลต์มิเตอร์เบนเข้าหา

1.4. สะพานเกลือ

1.4.1. เป็นตัวเชื่อมวงจรภายใน ทำหน้าที่รักษาสมดุลไอออนบวกและไอออนลบในแต่ละครึ่งเซลล์

1.5. แผนภาพเซลล์กัลวานิก

1.5.1. เขียนครึ่งเซลล์ออกซิเดชันไว้ทางซ้าย ครึ่งเซลล์รีดักชันไว้ทางขวา คั่นด้วยสะพานเกลือ สัญลักษณ์ //

1.5.2. ใยแต่ละครึ่งเซลล์เขียนเรียงตามลำดับจากนอกไปใน

1.5.3. ครึ่งเซลล์ใดไม่มีของแข็งนำอิเล็กตรอน (แก๊สและไออน) ให้วางขั้วเฉื่อย Pt,C ไว้นอกสุด

1.6. ครึ่งเซลล์ Zn(s)/Zn2+(aq) ครึ่งเซลล์ Cu(s)/Cu2+(aq)

1.7. Anode

1.7.1. Reduction

1.7.2. ตัวรีดิวซ์

1.7.3. ขั้วแอโนด Zn(s)

1.7.4. ออกซิไดส์ Cu2+

1.8. Cathode

1.8.1. Oxidation

1.8.2. ตัวออกซิไดส์

1.8.3. ขั้วแคโทด Cu(s)

1.8.4. รีดิวซ์ Zn2+

2. ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน (E0)

2.1. ค่าที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการรับอิเล็กตรอน

2.2. E0น้อย ออกซิเดชั่น

2.3. E0มาก รีดักชั่น

2.4. E0 ใ้ช้แยกครึ่งปฎิกิริยาดีที่สุด

2.5. 2H2O(s)+2e- ----> H2(g)+2OH-(aq) E0= -0.83V

2.6. 1/2O2(g)+2H+(aq)+3e- ---> H2O(l) E0=+1.23

2.7. E0รีดักชัน ในปฎิกิริยารีดักชัน ไม่ต้องกลับเครื่องหมาย E0ชิงอิเล็กตรอน

2.8. E0ออกซิเดชั่น กลับเครื่องหมานย+เป็น- -เป็น + E0จ่าย ให้อิเล็กตรอน

3. E0 เซลล์กัลวานิก

3.1. E0ชิงมาก เกิดปฎิกิริยารีดักชันได้ดี

3.2. E0ชิงน้อย เกิดปฎิกิริยาออกซิเดชันได้ดี

3.3. E0ให้มาก เกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี

3.4. E0ให้น้อย เกิดปฎิกิริยารีดักชันได้ดี

3.5. E0cell = E0Oxidation - E0 Reduction

3.6. E 0cell= E0ให้ + E0ชิง

3.7. กำหนดค่าE0ชิง

3.7.1. E0cell = Ecathode - Eanode

3.8. กำหนดค่าE0ให้

3.8.1. E0cell = Eanode - Ecathode

3.9. E0 ติดลบ ไม่สามารถเกิดปฎิกิริยาขึ้นจริงได้

4. เซลล์อิเล็กโตไลต?

4.1. เปลี่ยนพลังงานไฟ้าเป็นพลังงานเคมี

4.2. กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดปฎิกิริยารีดอกซ์

4.3. ขั้วแอโนดเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่น B- ---> B+e-

4.4. ขั้วแคโทดเกิดปฎิกิริยารีดักชั่น A+ + e- ---> A

4.5. ขั้วแอโนด เป็นบวก ขั้วแคโทดเป็นขั้วลบ

4.6. ค่าE0 เป็นลบ ปฎิกิริยาเกิดขึ้นเองไม่ได้ ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าในการเกิดปฎิกิริยา

5. เซลล์กัลวานิก

5.1. เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นไฟฟ้า

5.2. ปฎิกิริยารีดอกซ์ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

5.3. ขั้วแอโนดเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชั่น B- ---> B+e-

5.4. ขั้วแคโทดเกิดปฎิกิริยารีดักชั่น A+ + e- ---> A

5.5. ขั้วแอโนด เป็น ลบ ขั้วแคโทดเป็นขั้ว บวก

5.6. ค่าE0 เป็นบวก ปฎิกิริยาเกิดขี้นเองได้