หัวใจไฟฟ้าเคมี

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หัวใจไฟฟ้าเคมี by Mind Map: หัวใจไฟฟ้าเคมี

1. ปฎิกิริยาออกซิเดชัน

1.1. เสีย,จ่าย,ให้ อิเล็กตรอน

1.2. เลขออกซิเดชันเพิ่ม

1.3. ตัวรีดิวซ์

1.4. ตัวถูกออกซิไดส์

1.5. ปฎิกิริยา X ---> X+ + e-

1.6. 2A ---> A2 +2e-

1.7. โลหะผุกร่อน,ลดลง

1.8. เข็มโวลต์มิเตอร์เบนออก

1.9. มีค่าE0น้อย E0 รีดักชั่นนน้อย

1.10. ขั้วแอโนด

1.11. อยู่ทางซ้ายของแผนภาพ

1.12. ขั้วลบ เซลล์กัลวานิก

1.13. ขั้วบวก เซลล์อิเล็กโตรไลท์

2. ปฎิกิริยารีดักชัน

2.1. ได้,ชิง,รับ อิเล็กตรอน

2.2. เลขออกซิเดชันลด

2.3. ตัวออกซิไดส์

2.4. ตัวถูกรีดิวซ์

2.5. ปฎิกิริยา Y+ + e- ---> Y

2.6. B2+2e- ---> 2B-

2.7. โลหะหนาขึ้น,เพิ่มขึ้น

2.8. เข็มโวลต์มิเตอร์เบนเข้า

2.9. มีค่าE0มาก E0 รีดักชั่นมาก

2.10. ขั้วแคโทด

2.11. อยู่ทางขวาของแผนภาพ

2.12. ขั้วบวก เซลล์กัลวานิก

2.13. ขั้วลบ เซลล์อิเล็กโตรไลท์