Leksikologija (skup smjerova proučavanja jezika kojima je u središtu zanimanja riječ)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Leksikologija (skup smjerova proučavanja jezika kojima je u središtu zanimanja riječ) by Mind Map: Leksikologija (skup smjerova proučavanja jezika kojima je u središtu zanimanja riječ)

1. Raslojenost leksika (proučava jezične slojeve u prošlosti i sadašnjosti)

1.1. Leksik ograničene uporabe

1.1.1. Naziv

1.1.2. Nazivoslovlje

1.2. Općeuporabni leksik

1.2.1. Vremenski

1.2.1.1. Aktivni leksik

1.2.1.2. Leksik na prijelazu

1.2.1.3. Pasivni leksik

1.2.2. Područni

1.2.2.1. Lokalizmi

1.2.2.2. Regionalizmi

1.2.2.3. Dijalektizmi

1.2.3. Funkcionalni

1.2.3.1. Književnoumjetnićki

1.2.3.2. Publicistički

1.2.3.3. Administrativni

1.2.3.4. Znanstveni

1.2.3.5. Razgovorni

2. Leksičko posuđivanje i jezični purizam (proučava razloge posuđivanja tuđih leksema i njihovu prilagodbu)

2.1. Fonološko

2.2. Morfološko

2.3. Sintaktičko

2.4. Leksičko

2.4.1. Izravno

2.4.2. Posredno

2.4.3. Kružno

2.5. Semantičko

3. Tvorba riječi (proučava načine nastanka riječi-dodavanjem nastavaka na osnovu riječi ili spajanjem više riječi)

3.1. Izvođenje (derivacija)

3.1.1. Izvedenice

3.2. Slaganje (kompozicija)

3.2.1. Prefiksacija

3.2.2. Slaganje dvije riječi u jednu

3.2.3. Slaganje dvije riječi u jednu pomoću spojnog vokala

3.3. Kombinirana tvorba

4. Leksička semantika (proučava značenja riječi)

4.1. Hiponimi (značenjske podređenice)

4.2. Hiperonimi (nadređen drugim leksemima)

4.3. Sinonimi

4.3.1. Prema opsegu sadržaja

4.3.1.1. Potpuni

4.3.1.2. Djelomični

4.3.2. Prema usvojenosti

4.3.2.1. Općejezični

4.3.2.2. Kontekstualni

4.4. Homonimi

4.4.1. Obični (homoforme)

4.4.2. Leksički (pravi)

4.5. Antonimi

4.5.1. Po vrsti riječi

4.5.2. Po naravi

4.5.3. Po podrijetlu

4.5.4. Po usvojenosti

5. Frazeologija (proučava nastajanje fraza i njihove značenjske odnose)

5.1. Frazem

5.1.1. Prema vrsti riječi glavne punoznačnice

5.1.1.1. Imenički

5.1.1.2. Glagolski

5.1.1.3. Pridjevski

5.1.1.4. Priložni

5.1.2. Prema sintaktičkom ustrojstvu

5.1.2.1. Rečenice

5.1.2.2. Sintagme

5.1.3. Prema podrijetlu

5.1.3.1. Biblijski

5.1.3.2. Antički

5.1.3.3. Hrvatski

5.1.3.4. Književni

5.1.4. Inačice

5.1.5. Sinonimi

5.1.6. Antonimi

6. Onomastika (proučava način nastajanja imena)

6.1. Antroponomastika

6.1.1. Imena ljudi

6.2. Toponomastika

6.2.1. Imena mjesta

6.3. Literarna

6.3.1. Stilistička funkcija imena