Earning Per Share

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Earning Per Share by Mind Map: Earning Per  Share

1. แบ่งตามโครงสร้างของธุรกิจได้2แบบ

1.1. แบบที่1 Simple Structure : บริษัทมีแต่หุ้น Common Stock คิดแต่ Basic - EPS

1.1.1. สูตรการคิด Basic -EPS = Netincome - Preferred Dividends —————————————————- Weighted - Average Number of share Outstanding

1.1.1.1. NetIncome : กำไรทั้งหมดที่เป็นของผู้ถือหุ้น Common Stock เท่านั้น

1.1.1.2. Preferred Dividends : เงินปันผลของผู้ถือหุ้นปัจจุบันเท่านั้น ต้องมีการ Declared or Paid เท่านั้น

1.1.1.3. Weighted - Average Number of share Outstanding

1.1.1.3.1. วิธีคิด ขั้นที่1.ต้องหาจำนวนหุ้นในแต่ละช่วงออกมาก่อน

1.1.1.3.2. ขั้นที่2.คูณปันส่วนด้วยระยะเวลาที่ยอดนั้นอยู่ในกิจการ

1.2. แบบที่2Complex Structure : มีการคิด Dilutive Securities ถ้ามีกลุ่มดังต่อไปนี้

1.2.1. 2.1 Convertible securities : การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ตัว

1.2.1.1. 2.1.1. Convertible Bond

1.2.1.1.1. แปลงสภาพให้ถือว่าเกิดตั้งแต่ต้นปี หรือ หุ้นที่ออกระหว่างปีต้องเริ่มวันที่ออกหุ้น

1.2.1.1.2. ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วจะไม่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นจะต้องบวกดอกเบี้ยกลับเข้าไป โดยต้องหักอัตราภาษีแบบทศนิยมก่อน

1.2.1.2. 2.1.2. Convertible Preferred Stock

1.2.2. 2.2 Options : มีไว้ให้พนักงานบริษัท

1.2.3. 2.3 Warrants : มีไว้ให้นักลงทุนทั่วไป

1.2.4. 2.4 Rights : มีไว้ให้สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. สูตรการคิด Dilutive EPS

2.1. EPS = NetIncome - Preferred Stock + Convertible + Option , Warrants , Rights ——————————————— W/A Share Outstanding

3. เป็นการคำนวณกำไรต่อหุ้น เป็นอัตราส่วนทางการเงิน ของหุ้นCommon Stock

4. Stock Dividends or Stock Splits : เป็นการปรับมูลค่าจำนวนหุ้นที่ Outstanding ใหม่

4.1. สูตรการคิด

4.1.1. Ex. Stock dividends 10% >> = 1 + 10/100 = 1.10 Stock dividends : อัตราปรับ = 1+ อัตราปรับปันผลทศนิยม

4.1.2. Ex. แบ่งเป็น 2 ใน 1 อัตราปรับ = 2 Stock Splits : อัตราปรับ= จำนวนเท่าในการปรับตัว

5. กรณีที่เป็น Cumulative Preferred Stock : เป็นการสะสมเงินปันผล

5.1. ต้องนำยอดไปหักลบในสูตรแต่ต้องเป็นยอดต่อปีไม่สะสม