Convenient Store Process

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Convenient Store Process by Mind Map: Convenient Store Process

1. Menu sản phẩm

1.1. Lên danh sách sản phẩm

1.1.1. Tìm hiểu nhu cầu KH

1.1.1.1. Khảo sát các gian hàng tiện lợi quanh Hill

1.1.1.2. Survey?

1.1.2. Chọn sản phẩm

1.2. Thu thập data sản phẩm

1.2.1. Dữ liệu

1.2.1.1. Hình ảnh

1.2.1.2. Tên sản phẩm

1.2.1.3. Giá nhập

1.2.1.4. Giá bán

1.2.2. Menu

1.2.2.1. Form menu

1.2.2.2. Cập nhật danh sách sản phẩm lên form

1.3. Đăng bài

1.3.1. Cập nhật menu

1.3.1.1. Page

1.3.1.2. App

1.3.2. Bài viết

1.3.2.1. Page

1.3.2.1.1. 3 bài/tuần

1.3.2.2. Group

1.3.2.2.1. Chợ bản Hill

2. Giao hàng

2.1. Quy trình giao hàng

2.1.1. 2h/lượt

2.1.1.1. Gom đơn

2.1.1.2. Lấy hàng

2.1.2. 30'/lượt

2.1.2.1. Gom đơn

2.1.2.2. Lấy hàng

2.1.3. 10'/lượt

2.1.3.1. Lấy hàng

2.2. Giá dịch vụ

2.2.1. Giao hàng trong 2h

2.2.1.1. 2k

2.2.2. Giao hàng trong 30'

2.2.2.1. 5k

2.2.3. Giao hàng trong 10'

2.2.3.1. 10k

3. Nhập hàng

3.1. Đối tác

3.1.1. Lên danh sách đối tác

3.1.2. Liên hệ hợp tác

3.1.2.1. Thanh toán

3.1.2.2. Chiết khấu

3.2. Quy trình nhập hàng

3.2.1. Gom đơn

3.2.2. Lấy hàng