Centrals elèctriques

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Centrals elèctriques by Mind Map: Centrals elèctriques

1. Centrals convencionals

1.1. Tèrmiques

1.1.1. Les centrals tèrmiques generen electricitat a partir de l’energia tèrmica que obtenen de la combustió d’un combustible fòssil (petroli, gas o carbó).

1.1.1.1. Avantatges

1.1.1.1.1. No necessiten una tecnologia molt desenvolupada.

1.1.1.1.2. Són relativament barates.

1.1.1.2. Desventatges

1.1.1.2.1. Provoquen molta contaminació. Emeten gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.

1.1.1.2.2. Utilitzen combustibles no renovables.

1.1.1.2.3. Són poc eficients.

1.2. Nuclears

1.2.1. Les centrals nuclears són semblants a les termoelèctriques però s’obté el calor d’una reacció de fissió nuclear.

1.2.1.1. Avantatges

1.2.1.1.1. És una reacció molt energètica, amb poc combustible es genera molta energia.

1.2.1.1.2. No emet gasos d'efecte hivernacle.

1.2.1.2. Desventatges

1.2.1.2.1. Generen residus radioactius, molt perillosos, que mantenen la seva activitat durant centenars d'anys.

1.2.1.2.2. Existeix un gran risc de contaminació radioactiva, per fuites o per accidents.

1.3. Hidroelèctriques

1.3.1. A les centrals hidroelèctriques s’aprofita l’energia d’una massa d’aigua acumulada a una determinada altura per moure una turbina acoblada a un alternador que genera electricitat.

1.3.1.1. Avantatges

1.3.1.1.1. És una energia renovable que no emet gasos contaminants ni genera residus.

1.3.1.1.2. Les preses serveixen per regular el cabdal dels rius i emmagatzemar aigua.

1.3.1.2. Desventatges

1.3.1.2.1. Modifiquen fortament l'ecosistema.

1.3.1.2.2. Provoquen el desplaçament de persones.

1.3.1.2.3. Alteren el ritme de sedimentació en la desembocadura del riu.

2. Centrals renovables

2.1. Eòliques

2.1.1. En els parcs eòlics es transforma la força mecànica del vent en energia elèctrica mitjançant els aerogeneradors

2.1.1.1. Avantatges

2.1.1.1.1. És una energia renovable, perquè no s’esgota.

2.1.1.1.2. No emet gasos contaminants, ni residus directes.

2.1.1.1.3. És una font d’energia barata.

2.1.1.1.4. Té molt poc impacte ambiental.

2.1.1.2. Desventatges

2.1.1.2.1. No es pot controlar la quantitat d'energia que es genera.

2.1.1.2.2. Només són rentables en llocs on fa molt de vent.

2.2. Fotovoltaiques

2.2.1. Les centrals solars fotovoltaïques estan formades per panells solars. Aquests panells estan fets d'uns materials que generen corrent elèctric quan hi incideix llum. Aquest fenòmen es coneix com a efecte fotoelèctric.

2.2.1.1. Avantatges

2.2.1.1.1. Són renovables.

2.2.1.1.2. No generen residus.

2.2.1.1.3. El manteniment és mot barat.

2.2.1.2. Desventatges

2.2.1.2.1. No es pot controlar el ritme de generació.

2.2.1.2.2. Necessiten grans extensions de superfície per instal·lar-les.

2.2.1.2.3. Només són rentables en llocs on hi ha moltes hores de sol.

2.2.1.2.4. Les cèl·lules fotovoltaiques tenen un preu força elevat.

2.3. Solar tèrmiques

2.3.1. En les centrals solars tèrmiques s'utilitza la radiació solar per generar vapor i així podem moure una turbina acoblada a un generador.

2.3.1.1. Avantatges

2.3.1.1.1. Són renovables.

2.3.1.1.2. No generen residus.

2.3.1.1.3. És una energia molt barata.

2.3.1.2. Desventatges

2.3.1.2.1. No es pot controlar el ritme de generació.

2.3.1.2.2. No es pot controlar el ritme de generació.

2.3.1.2.3. Només són rentables en llocs on hi ha moltes hores de sol.

2.4. Geotèrmiques

2.4.1. En les centrals geotèrmiques s’aprofita el calor de les capes internes de la terra per generar energia elèctrica.

2.4.1.1. Avantatges

2.4.1.1.1. Renovable. No emet gasos contaminants.

2.4.1.1.2. No produeix residus.

2.4.1.2. Desventatges

2.4.1.2.1. No es poden instal·lar en qualsevol lloc.

2.5. Mareomotrius

2.5.1. Les centrals mareomotrius aprofiten l’energia de les marees per generar energia elèctrica.

2.5.1.1. Avantatges

2.5.1.1.1. Renovable. No emet gasos contaminants.

2.5.1.1.2. No produeix residus.

2.5.1.2. Desventatges

2.5.1.2.1. Provoca un gran impacte mediambiental.