hiệu quả xe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
hiệu quả xe by Mind Map: hiệu quả xe

1. lương

1.1. lương cứng phân bổ theo ngày công

1.2. lương đi đường (bao gồm ăn ca, bơm lốp, vệ sinh vỏ cont, và khoán nhiên liệu/ cầu đường nếu có)

2. nhiên liệu

2.1. định mức theo km có hàng

2.2. định mức theo km không hàng

2.3. km không hàng di chuyển giữa 2 điểm đóng kết hợp

3. khấu hao, lãi vay, sửa chữa, đăng ký đăng kiểm

3.1. khấu hao phân bổ theo định mức kế toán chia chuyến

3.2. lãi vay phân bổ theo định mức kế toán chia chuyến

3.3. sửa chữa thường xuyên thực tế theo chuyến

3.4. sửa chữa lớn phân bổ chia chuyến

3.5. đăng ký đăng kiểm tính chuyến gần nhất

4. vé cầu đường

4.1. vé tháng/ quý/ năm phân bổ theo chuyến

4.2. vé chuyến